Întrebări parlamentare
PDFWORD
16 octombrie 2014
O-000073/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000073/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE

 Subiect: A 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului

Acest an marchează a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului, care a fost ratificată de 194 de țări, inclusiv de toate statele membre ale UE. Promovarea și protejarea drepturilor copilului sunt obiective explicite ale UE [articolul 3 alineatul (3) din TUE]. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 24) recunoaște dreptul copilului la protecție și îngrijire și dreptul ca acesta să fie ascultat și să fie tratat cu seriozitate și solicită ca interesul superior al copilului să fie tratat drept primordial în cadrul tuturor acțiunilor UE.

– În urma adoptării comunicărilor întitulate „Spre o strategie UE privind drepturile copilului”, „O agendă a UE pentru drepturile copilului”, „Copiii ocupă un loc special în acțiunile externe ale Uniunii Europene”, având în vedere concluziile Consiliului privind „promovarea și protecția drepturilor copilului în acțiunile externe ale Uniunii Europene” și în urma adoptării unor orientări ale UE centrate pe copil, ce măsuri vor lua Comisia și Înaltul Reprezentant pentru a se asigura că angajamentele luate în materie de drepturi ale copilului vor fi puse în aplicare în cazul tuturor acțiunilor interne și externe ale UE?

– Ce măsuri vor lua Comisia și Înaltul Reprezentant pentru a se asigura că în toate propunerile legislative ale UE se va ține seama de interesul superior al copilului?

– Având în vedere efectul pe care situația umanitară și economică îl are asupra copiilor, ce inițiative vor lua Comisia și Înaltul Reprezentant pentru a dezvolta un cadru mai cuprinzător privind drepturile copilului, în continuarea Agendei UE pentru drepturile copilului, adoptate în 2011?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică