Parlamentné otázky
PDFWORD
16. októbra 2014
O-000073/2014
Otázka na ústne zodpovedanie O-000073/2014
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, v mene skupiny PPE

 Vec: 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa

Tento rok si pripomíname 25. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorý ratifikovalo 194 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ. Podpora a ochrana práv dieťaťa patria k výslovným cieľom EÚ (článok 3 ods. 3 ZEÚ). V Charte základných práv Európskej únie (článok 24) sa uznáva právo dieťaťa na ochranu a starostlivosť, ako aj jeho právo, aby boli jeho slová vypočuté a brané vážne, a požaduje sa, aby sa pri všetkých opatreniach EÚ brali v prvom rade do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.

– V nadväznosti na prijatie oznámení K stratégií EÚ v oblasti práv dieťaťa, Program EÚ v oblasti práv dieťaťa, Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ; závery Rady o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa vo vonkajšej činnosti Európskej únie; a na prijatie usmernení EÚ zameraných na deti, ako chce Komisia a vysoká predstaviteľka zabezpečiť plnenie záväzkov týkajúcich sa práv dieťaťa v rámci celej vnútornej aj vonkajšej činnosti EÚ?

– Ako chce Komisia a vysoká predstaviteľka zabezpečiť, aby sa v každom navrhovanom právnom predpise EÚ brali do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa?

– So zreteľom na súčasnú humanitárnu a hospodársku situáciu detí, aké iniciatívy Komisia a vysoká predstaviteľka prijmú na vytvorenie komplexnejšieho rámca práv dieťaťa v nadväznosti na Program EÚ v oblasti práv dieťaťa, prijatý v roku 2011?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie