Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
16. oktober 2014
O-000073/2014
Vprašanje za ustni odgovor O-000073/2014
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, v imenu skupine PPE

 Zadeva: 25. obletnica konvencije OZN o otrokovih pravicah

Letos je 25. obletnica konvencije OZN o otrokovih pravicah, ki jo je ratificiralo 194 držav, tudi vse države članice EU. Spodbujanje in varstvo pravic otrok sta izrecna cilja EU (člen 3(3) PEU). Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 24) priznava pravico otroka do varstva in skrbi ter pravico do izražanja mnenja, ki se upošteva, zahteva pa tudi, da se pri vseh ukrepih EU upoštevajo predvsem koristi otroka.

– Po sprejetju sporočil „Strategiji EU o otrokovih pravicah naproti“, „Agenda EU za otrokove pravice“, „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU“, sklepov Sveta o uveljavljanju in varstvu otrokovih pravic v zunanjepolitičnih dejavnostih Evropske unije in po sprejetju smernic EU, osredotočenih na otroka, kako bosta Komisija in visoka predstavnica zagotovili, da se bodo zaveze, sprejete v zvezi s pravicami otrok, spoštovale v vseh notranjih in zunanjih ukrepih EU?

– Kako bosta Komisija in visoka predstavnica zagotovili, da se bodo v vsaki predlagani zakonodaji EU upoštevale koristi otroka?

– Glede na vpliv sedanjih humanitarnih in gospodarskih razmer na otroke, kakšne ukrepe bosta sprejeli Komisija in visoka predstavnica, da bi razvili celovitejši okvir pravic otrok, ki bo nadaljevanje Agende EU za otrokove pravice, sprejete leta 2011?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo