Parlamentsfrågor
PDFWORD
16 oktober 2014
O-000073/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000073/2014
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Elissavet Vozemberg, Carlos Coelho, Mariya Gabriel, Jeroen Lenaers, Emil Radev, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál, Therese Comodini Cachia, Alessandra Mussolini, Traian Ungureanu, Tadeusz Zwiefka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, József Nagy, Pál Csáky, Axel Voss, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Michał Boni, Frank Engel, Constance Le Grip, György Schöpflin, Rosa Estaràs Ferragut, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, för PPE-gruppen

 Angående: Tjugofemårsjubileet för FN:s konvention om barnets rättigheter

I år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter 25 år. Konventionen har ratificerats av 194 länder, inklusive alla EU:s medlemsstater. Främjandet och skyddet av barnets rättigheter är uttryckliga mål för EU (artikel 3.3 i EU-fördraget). I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 24) fastställs barns rätt till skydd och omvårdnad och deras rätt att bli hörda och tas på allvar, och det föreskrivs att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla EU:s åtgärder.

– Efter antagandet av meddelandena Mot en EU-strategi för barnets rättigheter, En EU-agenda för barns rättigheter, En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder; rådets slutsatser om främjandet och skyddet av barnets rättigheter i EU:s yttre åtgärder samt antagandet av EU:s riktlinjer om barn, hur kommer kommissionen och den höga representanten att se till att åtagandena när det gäller barns rättigheter genomförs i EU:s interna och externa åtgärder?

– Hur kommer kommissionen och den höga representanten att se till att barnets bästa beaktas i alla förslag till EU-lagstiftning?

– Med tanke på följderna av den rådande humanitära och ekonomiska situationen för barn, vilka initiativ kommer kommissionen och den höga representanten att ta för att utarbeta en mer omfattande ram för barns rättigheter, som en uppföljning av den EU-agenda för barnets rättigheter som antogs 2011?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande