Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000079/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Συζήτηση :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 192kWORD 31k
5 Νοεμβρίου 2014
O-000079/2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000079/2014

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Claude Moraes

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων


  Θέμα:              Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τον Οκτώβριο του 2013, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο. Λίγο αργότερα, το Συμβούλιο δημιούργησε την ειδική ομάδα «Μεσόγειος», και ακολούθησαν αρκετές ανακοινώσεις της Επιτροπής. Τον Οκτώβριο του 2014, το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη «λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων». Θα μπορούσε η Επιτροπή:

1.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί αλληλεγγύη και δίκαιος καταμερισμός ευθυνών (σύμφωνα με το άρθρο 80 ΣΛΕΕ) όσον αφορά, αφενός, τα μεσογειακά κράτη μέλη - τα οποία αποτελούν τον αρχικό προορισμό προσφύγων και μεταναστών - αλλά και, αφετέρου, τα κράτη μέλη που αποτελούν τον τελικό προορισμό και τα οποία δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο;

2.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις έρευνας και διάσωσης τηρούνται αποτελεσματικά, παράλληλα με την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων λαθρομεταφοράς και εμπορίας ανθρώπων, να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές των λαθρομεταφορέων και των δουλεμπόρων, ιδίως σε σχέση με τις αιτίες των θανάτων μεταναστών;

3.              να αναφέρει κατά πόσον κρίνει απαραίτητη τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Frontex και να επιβεβαιώσει για πόσο χρονικό διάστημα αναμένεται να διαρκέσει το Triton και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθεί σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση;

4.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να αναπτύξει ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην ΕΕ;

5.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να ενισχύσει την κοινή πολιτική επανεγκατάστασης και να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη και δικαιότερη συμμετοχή των κρατών μελών;

6.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα βελτιώσει τη συνολική στρατηγική όσον αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως σε σχέση με την περιφερειακή προστασία, την επανεγκατάσταση, τις επιστροφές, καθώς και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης, και να διευκρινίσει πώς θα διαμορφωθεί η στρατηγική σε εμπόλεμες ζώνες, όπως την Λιβύη και την Συρία;

7.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μετανάστευση, η οποία θα περιλαμβάνει επαρκή νόμιμα μεταναστευτικά κανάλια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Προέδρου Juncker στην εναρκτήρια δήλωσή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

8.              να παράσχει λεπτομερή ανάλυση σχετικά τη χρήση κονδυλίων που προορίζονται για εσωτερικές υποθέσεις στον τομέα αυτό, περιλαμβανομένων κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, ιδίως όσον αφορά δράσεις στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της λαθρομεταφοράς και της εμπορίας ανθρώπων και των επιστροφών, καθώς και κονδυλίων που αφορούν την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ;

9.              να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και θα εξασφαλίσει αποτελεσματικά κοινά πρότυπα για τις συνθήκες υποδοχής, τις διαδικασίες ασύλου και τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση σε όλη την ΕΕ, για την προστασία των πλέον ευπαθών ατόμων και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, καθώς και να εξηγήσει κατά πόσον προτίθεται να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, εφόσον χρειαστεί, και κατά πόσον προτίθεται να αναθεωρήσει τη νομοθεσία σε περίπτωση που ο έλεγχος δείξει ότι αυτό είναι αναγκαίο;

Κατάθεση: 5.11.2014

Διαβίβαση: 7.11.2014

Λήξη προθεσμίας: 14.11.2014

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου