Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000079/2014

Esitatud tekstid :

O-000079/2014 (B8-0038/2014)

Arutelud :

PV 25/11/2014 - 15
CRE 25/11/2014 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 9kWORD 26k
5. november 2014
O-000079/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000079/2014
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

 Teema: Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus
 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament võttis 2013. aasta oktoobris vastu resolutsiooni rändevoogude kohta Vahemerel. Peatselt pärast seda moodustas nõukogu Vahemere rakkerühma, millele järgnesid mitmed komisjoni teatised. 2014. aasta oktoobris võttis justiits- ja siseküsimuste nõukogu vastu järeldused, milles käsitletakse meetmete võtmist rändevoogude paremaks haldamiseks. Kas komisjon võiks teha järgmist:

1. selgitada, kuidas luua solidaarsus ja tagada vastutuse õiglane jagamine (kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 80) ühelt poolt Vahemere-äärsete liikmesriikide suhtes, mis on pagulaste ja migrantide esmaseks sihtkohaks, ning teiselt poolt ka lõppsihiks olevate liikmesriikide suhtes, kus võetakse vastu kõige rohkem pagulasi ja varjupaigataotlejaid;

2. selgitada, kuidas tagada otsingu- ja päästekohustuste tulemuslik täitmine, võideldes samal ajal inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejate kuritegeliku käitumise vastu, anda teavet inimeste ebaseaduslikult üle piiri toimetajate ja inimkaubitsejate tavade kohta, eelkõige seoses migrantide hukkumiste põhjustega;

3. esitada, kas ta peab vajalikuks laiendada Frontexi tegevust, ning kinnitada, kui kaua kestab oodatavalt operatsioon Triton ning kuidas seda keskpikas ja pikas perspektiivis rahastatakse;

4. selgitada, kuidas ta kavatseb luua ELi saabuvatele varjupaigataotlejatele ja pagulastele turvalisi ja seaduslikke sisserännuvõimalusi;

5. selgitada, kuidas ta kavatseb tugevdada ühist ümberasustamispoliitikat ning ergutab liikmesriikide suuremat ja õiglasemat osalemist selles;

6. selgitada, kuidas ta parandab kolmandate riikidega tehtava koostöö üldstrateegiat, eriti piirkondliku kaitse, ümberasustamise ja tagasisaatmisega seoses ning rände algpõhjustega tegelemiseks, ning esitada ka, milliseks kujuneb see strateegia konfliktipiirkondades, näiteks Liibüas ja Süürias;

7. selgitada, kuidas ta kavatseb töötada välja igakülgse rändekäsituse, mis hõlmab ka piisavaid seaduslikke rändekanaleid ja millest rääkis president Juncker oma Euroopa Parlamendis peetud avakõnes;

8. esitada üksikasjaliku analüüsi selle kohta, kuidas kasutatakse siseküsimuste jaoks eraldatud rahalisi vahendeid (sealhulgas hädaabi fonde) selles kontekstis, eelkõige meetmeteks rände- ja varjupaigaküsimuste, piirikontrolli, inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemise ning tagasisaatmise valdkonnas, samuti ELi välis- ja arengupoliitikaga seotud vahendeid;

9. selgitada, kuidas ta kavatseb tagada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tulemusliku rakendamise ning kindlustada kogu ELis tulemuslikud ühised vastuvõtu-, menetlus- ja kvalifikatsioonistandardid, millega kaitstakse kõige haavatavamaid isikuid ja ergutatakse pagulaste sotsiaalset kaasamist, ning selgitada, kas ta kavatseb algatada vajaduse korral rikkumismenetlused ja kas ta vaataks läbi õigusaktid, kui järelevalve tulemused näitaksid selle vajalikkust?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave