Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000082/2014

Předložené texty :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Rozpravy :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 187kWORD 28k
12. listopadu 2014
O-000082/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000082/2014
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Iskra Mihaylova, za Výbor pro regionální rozvoj

 Předmět: Zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014-2020
 Odpověď na plenárním zasedání 

Provádění politiky soudržnosti mělo začít v roce 2014, ale ještě není ani zdaleka dokončena programovací fáze: bylo přijato jen několik operačních programů (OP) a podle posledních dostupných informací bude pouze100 skutečně přijato do konce tohoto roku. Navíc lze u programů, které nejsou připraveny k přijetí do 31. prosince 2014, zachovat prostředky na závazky z roku 2014 pouze opětovným zapsáním nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR). To však znamená revizi víceletého finančního rámce na základě návrhu Komise a se souhlasem Rady a Evropského parlamentu. Přímým důsledkem bude podstatné zpoždění v konkrétním zahájení realizace projektu. Avšak rok 2014 by neměl být ztraceným rokem, pokud jde o investice z pěti evropských strukturálních a investičních fondů.

1. Může Komise s ohledem na výše uvedené skutečnosti upřesnit současný stav, pokud jde o přijetí dohod o partnerství a operačních programů a odhadovaný časový rámec pro zahájení jejich provádění?

2. Jaké byly hlavní problémy a u kterých členských států?

3. Jaký je aktuální postoj Komise, pokud jde o zacházení s prostředky na závazky pro operační programy spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj, Evropským sociálním fondem, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, Evropským námořním a rybářským fondem a Fondem soudržnosti, které nebudou přijaty do konce roku 2014? Proč nebyl až dosud Parlament upozorněn na otázku opětovného zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu roku 2015 prostřednictvím revize víceletého finančního rámce? Jak lze zajistit, aby proces revize proběhl hladce a byl dokončen před 1. květnem 2015 v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci, a zabránilo se tak ztrátě nevyužitých částek z roku 2014?
Hodlá Komise v této souvislosti přijmout opatření, která by usnadnila provádění operačních programů?

4. Jaká opatření plánuje nová Komise přijmout k urychlení programování, aby se přijaté operační programy začaly provádět co nejdříve, aniž by tím byla dotčena jejich kvalita?

5. Může Komise poskytnout informace o tom, jak situace ohledně nezaplacených účtů z programového období 2007–2013 ovlivní přijetí operačních programů a začátek nového prováděcího období?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění