Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000082/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Συζήτηση :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 28k
12 Νοεμβρίου 2014
O-000082/2014

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000082/2014

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Iskra Mihaylova

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης


  Θέμα:              Καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Υποτίθεται ότι η εκτέλεση της πολιτικής για τη συνοχή επρόκειτο να ξεκινήσει το 2014, αλλά ο προγραμματισμός δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί: λίγα μόνον επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ) έχουν εγκριθεί και – σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες – μόνον 100 θα εγκριθούν στην πραγματικότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Πέραν αυτού, για τα προγράμματα που δεν θα είναι έτοιμα προς έγκριση έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, οι αναλήψεις υποχρεώσεων του 2014 μπορούν να διατηρηθούν μόνον με επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των ποσών που δεν δεσμεύθηκαν από το 2014, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Ωστόσο, τούτο συνεπάγεται αναθεώρηση του ΠΔΠ βάσει πρότασης της Επιτροπής, με τη συμφωνία του Συμβουλίου και την έγκριση του Κοινοβουλίου. Ως άμεση συνέπεια, θα σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκκίνηση της εκτέλεσης των έργων στην πράξη. Ωστόσο, το 2014 ως ημερολογιακό έτος δεν θα πρέπει να χαθεί όσον αφορά τις επενδύσεις από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

1.              Με γνώμονα τα ανωτέρω, μπορεί η Επιτροπή να δώσει ακριβή στοιχεία όσον αφορά την έγκριση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και τα ΕΠ, και σχετικά με το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της εκτέλεσής τους;

2.              Ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που ανέκυψαν και σε ποια κράτη μέλη;

3.              Ποια είναι η σημερινή θέση της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση των πιστωτικών ορίων των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το Ταμείο Συνοχής και τα οποία δεν θα εγκριθούν έως το τέλος του 2014; Γιατί το ζήτημα της επανεγγραφής στον προϋπολογισμό από το 2014 στο 2015 των μη δεσμευθέντων ποσών μέσω αναθεώρησης του ΠΔΠ δεν έχει τεθεί υπ’ όψιν του Κοινοβουλίου έως τώρα; Πώς μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι η διεργασία αναθεώρησης θα προχωρήσει ομαλά και θα οριστικοποιηθεί πριν από την 1η Μαΐου 2015, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 19 του κανονισμού ΠΔΠ, ούτως ώστε να μη χαθούν τα μη δεσμευθέντα ποσά από το 2014; Επ’ αυτού σκέφτεται η Επιτροπή να λάβει μέτρα για να διευκολύνει την εκτέλεση των ΕΠ;

4.              Τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει η νέα Επιτροπή με σκοπό να επιταχύνει τον προγραμματισμό για να εξασφαλίσει ότι τα ΕΠ που θα εγκριθούν θα εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατόν, χωρίς να θιγεί η ποιότητά τους;

5.              Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η κατάσταση όσον αφορά τους ανεξόφλητους λογαριασμούς από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 επηρεάζει την έγκριση των ΕΠ και την έναρξη της νέας περιόδου εφαρμογής;

Κατάθεση: 12.11.2014

Διαβίβαση: 14.11.2014

Λήξη προθεσμίας: 21.11.2014

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου