Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000082/2014

Teksty złożone :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Debaty :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 29k
12 listopada 2014
O-000082/2014

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000082/2014

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Iskra Mihaylova

Komisji Rozwoju Regionalnego


  Przedmiot:              Opóźnienia w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014-2020

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Realizacja polityki spójności miała rozpocząć się w 2014 r., jednak faza programowania jest wciąż daleka od zakończenia – przyjęto jedynie kilka programów operacyjnych, a według najnowszych dostępnych informacji do końca roku przyjęte zostanie jedynie 100 takich programów. Co więcej, w przypadku programów, które nie będą gotowe do przyjęcia przed 31 grudnia 2014 r., zobowiązania na 2014 r. można utrzymać jedynie poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z 2014 r., zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. Oznacza to jednak konieczność rewizji WRF na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, w uzgodnieniu z Radą i za zgodą Parlamentu. Bezpośrednią konsekwencją będą znaczne opóźnienia w rzeczywistym rozpoczęciu realizacji projektów. Jednakże rok 2014 nie powinien być rokiem straconym, jeżeli chodzi o inwestycje z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

1.              W świetle powyższego czy Komisja może przekazać dokładne informacje na temat obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o przyjęcie umów o partnerstwie i programów operacyjnych, a także na temat planowanego harmonogramu ich realizacji?

2.              Jakie były główne problemy i w których państwach członkowskich?

3.              Jakie jest obecne stanowisko Komisji w odniesieniu do zobowiązań na programy operacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Funduszu Spójności, które nie zostaną przyjęte do końca 2014 r.? Dlaczego do tej pory nie zwrócono uwagi Parlamentu na kwestię przeniesienia niewykorzystanych kwot z 2014 r. na 2015 r. poprzez rewizję WRF? Co można zrobić, by zagwarantować, że proces rewizji będzie przebiegał sprawnie i zostanie zakończony do 1 maja 2015 r., jak przewidziano w art. 19 rozporządzenia w sprawie WRF, aby uniknąć utraty środków niewykorzystanych w 2014 r.? Czy Komisja przewiduje w tym kontekście podjęcie jakichkolwiek środków w celu ułatwienia wdrożenia programów operacyjnych?

4.              Jakie działania zamierza podjąć nowa Komisja w celu przyspieszenia procesu programowania, aby zagwarantować jak najszybsze wdrożenie przyjętych programów operacyjnych bez uszczerbku dla ich jakości?

5.              Czy Komisja może przedstawić informacje na temat tego, w jaki sposób sytuacja związana z nieopłaconymi rachunkami za okres programowania 20072013 ma wpływ na przyjmowanie programów operacyjnych oraz rozpoczęcie nowego okresu wdrażania?

Przedłożone: 12.11.2014

Przekazane: 14.11.2014

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.11.2014

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna