Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000082/2014

Predkladané texty :

O-000082/2014 (B8-0042/2014)

Rozpravy :

PV 24/11/2014 - 17
CRE 24/11/2014 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 29k
12. novembra 2014
O-000082/2014

Otázka na ústne zodpovedanie O-000082/2014

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Iskra Mihaylova

v mene Výboru pre regionálny rozvoj


  Vec:              Oneskorený začiatok vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 - 2020

 Odpoveď v pléne 

Politika súdržnosti sa mala začať vykonávať v roku 2014, ale fáza plánovania nie je ešte ani zďaleka dokončená: prijatých bolo len niekoľko operačných programov (OP) a podľa najnovších informácií sa do konca tohto roka prijme len 100 operačných programov. V prípade programov, ktoré sa nebudú môcť prijať do 31. decembra 2014, sa záväzky na rok 2014 môžu zachovať len tak, že nepoužité prostriedky pridelené na rok 2014 sa presunú v súlade s článkom 19 nariadenia o viacročnom finančnom rámci (VFR). To však znamená revíziu VFR na základe návrhu Komisie, po dohode s Radou a udelení súhlasu Parlamentu. Priamym dôsledkom toho bude, že vykonávanie projektu sa začne s výrazným meškaním. Rok 2014 by napriek tomu nemal byť strateným časom z hľadiska investícií z piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov.

1.              Môže Komisia vzhľadom na uvedené skutočnosti presne uviesť, v akom štádiu sa nachádza prijímanie dohôd o partnerstvách a OP a aký je predpokladaný harmonogram začatia vykonávania?

2.              Aké hlavné problémy sa vyskytli a v ktorých členských štátoch?

3.              Aká je súčasná pozícia Komisie, pokiaľ ide o hospodárenie s viazanými prostriedkami na operačné programy, ktoré sa spoločne financujú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu a ktoré nebudú prijaté do konca roka 2014? Prečo Parlament nebol doteraz upozornený na otázku presunutia nepoužitých prostriedkov pridelených na rok 2014 do roku 2015 prostredníctvom revízie VFR? Čo možno urobiť, aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh revízie a dokončil sa do 1. mája 2015 v súlade s článkom 19 nariadenia o VFR, aby sa zabránilo tomu, že nepoužité prostriedky pridelené na rok 2014 prepadnú? Plánuje Komisia v tejto súvislosti prijať opatrenia na uľahčenie vykonávania operačných programov?

4.              Aké opatrenia plánuje Komisia prijať na urýchlenie programovania s cieľom zaručiť, aby sa prijaté operačné programy začali vykonávať čo najskôr a bez toho, aby tým utrpela ich kvalita?

5.              Môže Komisia poskytnúť informácie o tom, aký vplyv má stav neuskutočnených platieb z programového obdobia 2007 – 2013 na prijímanie operačných programov a začiatok nového vykonávacieho obdobia?

Predložené: 12.11.2014

Postúpené: 14.11.2014

Termín na zodpovedanie: 21.11.2014

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie