Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000085/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000085/2014 (B8-0043/2014)

Keskustelut :

PV 25/11/2014 - 16
CRE 25/11/2014 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 104kWORD 27k
17. marraskuuta 2014
O-000085/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000085/2014
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, S&D-ryhmän puolesta
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ALDE-ryhmän puolesta
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Mielivaltaiset karkotukset ja ehdotettu välitöntä palauttamista (hot retuns) koskeva lainsäädäntö Espanjassa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kansalaisjärjestöt ja kansainväliset organisaatiot ovat viime aikoina toistuvasti kertoneet maahanmuuttajien mielivaltaisista karkotuksista ja Espanjan lainvalvontaviranomaisten liiallisesta voimankäytöstä niitä maahanmuuttajia vastaan, jotka yrittävät päästä Espanjan Pohjois-Afrikassa sijaitseviin kaupunkeihin Ceutaan ja Melillaan. Ceutan vesillä kuoli 6. helmikuuta 2014 ainakin 15 maahanmuuttajaa espanjalaisten santarmien ammuttua heitä kohti kumiluoteja ja kyynelkaasua. Näiden kuolemien oikeudellinen tutkinta on parhaillaan käynnissä Espanjassa.

Espanjan hallitus ehdottaa nyt tarkistuksen hyväksymistä yleistä turvallisuutta koskevaan lakiin, jolla muutettaisiin ulkomaalaisten oikeuksia ja vapauksia Espanjassa koskevaa orgaanista lakia 4/2000 ja jolla laillistettaisiin niin sanotut välittömät palauttamiset ”hot returns” (laiton henkilöiden karkottaminen alueelta ilman, että suoritetaan näitä henkilöitä koskevia tarpeellisia oikeudellisia menettelyjä). Ehdotettu muutos antaisi mahdollisuuden karkottaa Ceutan ja Melillan rajoilla havaitut laittomat maahanmuuttajat ilman minkäänlaista oikeudellista menettelyä tai menettelytakeita näille maahanmuuttajille.

Euroopan neuvoston ihmissoikeuskomissaari Nils Muiznieks, YK:n ihmisoikeuskomitea ja monet maahanmuuttajien oikeuksien alalla toimivat kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolestumisensa siitä, että tämä saattaa johtaa maahanmuuttajien umpimähkäisiin ja mielivaltaisiin sekä kollektiivisiin karkotuksiin ilman, että kyseisillä maahanmuuttajilla on todellista mahdollisuutta muutoksenhakuun. Ehdotetut muutokset saattavat olla vastoin Espanjan perustuslain 13 artiklaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 18 artiklaa (oikeus turvapaikkaan) ja 19 artiklaa (joukkokarkotusten kielto ja palautuskiellon periaate), sekä vastoin ja kansainvälistä pakolaisoikeutta.

Edellä esitettyjen seikkojen valossa kysyn seuraavaa:

1. Katsooko komissio, että kuvatut käytännöt ovat unionin lainsäädännön kirjaimen ja hengen mukaisia, mukaan luettuina Euroopan unionin perusoikeuskirja ja/tai yhteisten eurooppalaiset arvot?

2. Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa puuttuakseen jo tapahtuneisiin väärinkäytöksiin?

3. Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa estääkseen tällaiset väärinkäytökset jatkossa?

4. Katsooko komissio, että suunniteltu lainsäädäntöuudistus on unionin oikeuden mukainen?

5. Aikooko komissio toteuttaa tähän liittyviä toimia?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus