Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
8. december 2014
O-000093/2014
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000093/2014
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Jana Žitňanská, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Beata Gosiewska, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Anna Hedh, Dawid Bohdan Jackiewicz, Marek Jurek, Syed Kamall, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen, Jean Lambert, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Marisa Matias, Roberta Metsola, Luigi Morgano, József Nagy, Rolandas Paksas, Marijana Petir, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Jozo Radoš, Jordi Sebastià, Monika Smolková, Helga Stevens, Richard Sulík, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

 Om: Overtrædelser af handicappede børns menneskerettigheder

I den græske ombudsmands 2011-rapport vedrørende driftsvilkårene på socialforsorgscentre for børn med handicap blev de nedværdigende levevilkår for børn med handikap på børneforsorgscentret i Lechaina fremhævet. Børn blev fikseret til deres senge og levede i bure med tremmer af træ, der gik helt op til loftet, og låger. Rapporten konkluderede, at burene og alle de anvendte praksisser i forbindelse med langtidsfiksering "tydeligvis var ulovlige" og "i direkte modsigelse med forpligtelsen til at respektere og beskytte beboernes menneskerettigheder", og den græske regering blev indtrængende opfordret til omgående at træffe foranstaltninger til at rette op på situationen.

Den 14. november 2014 afslørede en reportage fra BBC, at handicappede børn på centret fortsat lider under disse forfærdelige vilkår. De låses stadig inde i bure, og de kæmper for at få den hjælp og støtte, som de har brug for.

Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) har angivet, at lignende "bursenge" anvendes i mindst to andre EU-medlemsstater, og har understreget, at indespærring i et bur er særdeles skadeligt for patienters psykiske helbred.

Mens artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsætter, at Unionen skal respektere medlemsstaternes ansvar for organisationen og leveringen af sundhedstjenesteydelser og behandling på sundhedsområdet, fastsætter den ligeledes, at Unionens indsats skal være rettet mod at forbedre folkesundheden, herunder ved at imødegå forhold, der kan indebære risiko for den fysiske og mentale sundhed. EU har desuden ratificeret FN's konvention om konvention om rettigheder for personer med handicap og dermed forpligtet sig til at beskytte menneskerettighederne for personer med handicap.

1. Hvilke konkrete skridt agter Kommissionen at tage for at sikre, at denne inhumane praksis bliver bragt til ophør i hele EU, og at minimumsstandarderne for beskyttelse og sikring af handicappedes rettigheder som angivet i ovennævnte FN-konvention overholdes, herunder i sundhedsmiljøer?

2. Hvorledes påtænker Kommissionen at sikre, at EU's politikker og midler tilskynder til egentlige reformer til gavn for kollektive tjenester og familiebaseret pleje i modsætning til et system baseret på institutionspleje for børn og voksne med handicap?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse