Interpelacje
PDFWORD
8 grudnia 2014
O-000093/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000093/2014
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Jana Žitňanská, Amjad Bashir, Catherine Bearder, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Andrzej Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Beata Gosiewska, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Anna Hedh, Dawid Bohdan Jackiewicz, Marek Jurek, Syed Kamall, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen, Jean Lambert, Andrew Lewer, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Marisa Matias, Roberta Metsola, Luigi Morgano, József Nagy, Rolandas Paksas, Marijana Petir, Bolesław G. Piecha, Marek Plura, Jozo Radoš, Jordi Sebastià, Monika Smolková, Helga Stevens, Richard Sulík, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

 Przedmiot: Naruszenia praw człowieka wobec dzieci niepełnosprawnych

W sprawozdaniu greckiego rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 r. pt. „Warunki funkcjonowania ośrodka opieki społecznej dla dzieci niepełnosprawnych” zwrócono uwagę na poniżające warunki życia dzieci niepełnosprawnych w ośrodku opieki nad dziećmi w Lechainie. Dzieci były przywiązywane do łóżek i mieszkały w klatkach z drewnianymi kratami sięgającymi sufitu i zamykanymi bramkami. W sprawozdaniu stwierdzono, że klatki oraz wszelkie praktyki obejmujące długotrwałe ograniczanie swobody ruchu są „zdecydowanie nielegalne” i „bezpośrednio sprzeczne ze zobowiązaniem do poszanowania i ochrony praw człowieka przysługujących mieszkańcom ośrodka”, oraz wezwano rząd grecki do podjęcia natychmiastowych działań w celu naprawy sytuacji.

W dniu 14 listopada 2014 r. w reportażu BBC ujawniono, że dzieci niepełnosprawne w ośrodku nadal cierpią w tych strasznych warunkach. Są nadal zamykane w klatkach i na próżno oczekują potrzebnych im pomocy i wsparcia.

Centrum Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychiatrycznymi (Mental Disability Advocacy Centre, MDAC) poinformowało, że podobnych łóżek-klatek używa się w co najmniej dwóch innych państwach członkowskich UE, i podkreśliło, że przetrzymywanie pacjentów w klatkach poważnie szkodzi ich zdrowiu psychicznemu.

Wprawdzie art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że Unia musi respektować kompetencje państw członkowskich w zakresie organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej oraz zarządzania nimi, jednak przewiduje też, że działanie Unii, musi być nakierowane na poprawę zdrowia publicznego, w tym poprzez usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Ponadto UE ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, tym samym zobowiązując się do ochrony praw człowieka przysługujących tym osobom.

1. Jakie konkretne działania Komisja podejmie, aby zapewnić likwidację tych nieludzkich praktyk w całej UE oraz przestrzeganie minimalnych standardów służących ochronie i zagwarantowaniu praw przysługujących osobom niepełnosprawnym, wymienionych w wyżej wymienionej konwencji ONZ, w tym w placówkach opieki zdrowotnej?

2. W jaki sposób Komisja zamierza zagwarantować, że polityka i środki finansowe UE będą stanowić zachętę do rzeczywistych reform, które sprzyjałyby usługom świadczonym w ramach społeczności lokalnej i opiece rodzinnej, a nie systemowi opartemu na instytucjonalnej opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi i dorosłymi?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna