Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
16 Δεκεμβρίου 2014
O-000097/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000097/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Charles Goerens, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Michael Theurer, Nathalie Griesbeck, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Εβδομηκοστή επέτειος της απελευθέρωσης του Άουσβιτς

«Ο δήμιος σκοτώνει πάντοτε δυο φορές, την δεύτερη με την λήθη». (Elie Wiesel)

Καθώς η μνήμη εξασθενεί με τους ίδιους ρυθμούς με τους οποίους οι επιζήσαντες των στρατοπέδων συγκέντρωσης φεύγουν από κοντά μας, θα κληθούμε αναπόφευκτα να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε στο καθήκον μας ενώπιον της Ιστορίας. Πρόκειται για μία υποχρέωση που καθίσταται ακόμη πιο πιεστική διότι πολλαπλασιάζονται ανησυχητικά οι εκδηλώσεις αντισημιτισμού και άρνησης του Ολοκαυτώματος. Τούτο το φαινόμενο καθιστά επιτακτική την ανάγκη διδασκαλίας του Ολοκαυτώματος. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να προαγάγουν την εν λόγω διδασκαλία και να εφοδιαστούν με τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία.

1. Είναι τα κράτη μέλη μας αποφασισμένα να παράσχουν μία διδασκαλία του Ολοκαυτώματος που θα απευθύνεται σε όλους και θα χρησιμοποιεί ειδικά προετοιμασμένα παιδαγωγικά εργαλεία;

2. Δεδομένου ότι το προαναφερθέν καθήκον μας ενώπιον της Ιστορίας πρέπει να μπορεί να στηριχθεί σε τεκμηριωμένες και αδιαμφισβήτητες ιστορικές αποδείξεις, δεν ήρθε άραγε η ώρα να μεριμνήσει η Επιτροπή ώστε να μεταφραστούν τα Πρακτικά των Δικών της Νυρεμβέργης σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου