Parlementaire vragen
PDFWORD
17 december 2014
O-000098/2014
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000098/2014
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese, namens de PPE-Fractie

 Betreft: De bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op het internet

In recente verslagen wordt benadrukt dat het seksueel misbruik van kinderen op het internet alarmerende proporties aanneemt. Er zijn zorgwekkende ontwikkelingen in verband met het onlinemateriaal van seksueel misbruik van kinderen, met inbegrip van een toenemende vraag naar nieuw misbruikmateriaal, toenemend geweld en een lagere leeftijd (volgens Interpol is 10 % van de slachtoffers jonger dan 2 jaar), plegers die met het oog op het cyberlokken van minderjarigen en child grooming sociale media opzoeken die bij kinderen en jongeren populair zijn. Ordehandhavingsinstanties in heel Europa worden geconfronteerd met moeilijkheden om digitaal bewijs op te sporen, omdat kindermisbruikers steeds meer encryptie gebruiken en hun servers op het dark net plaatsen waarop een maximaal niveau van anonimiteit wordt gegarandeerd. Technologische ontwikkelingen in high-tech IT vragen om hogere veiligheids- en encryptienormen. Cyberlokkers misbruiken die systemen om ervoor te zorgen dat ordehandhaving via een huiszoekingsbevel geen toegang kunnen krijgen tot hun inhoud. Dit is uiterst zorgwekkend omdat cyberlokkers anonimiteit en dark net gebruiken om hun criminele activiteiten uit te breiden. Derhalve moeten de volgende vragen worden gesteld:

1. Kan de Commissie verslag leggen over de effectieve tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie en acht de Commissie deze richtlijn geschikt voor de onlinewereld?

2. Overweegt de Commissie bovenstaande wetgeving te amenderen of een nieuw wetgevingsvoorstel te doen om de voorwaarden voor rechtsgeldige online-interceptie en de toegang tot digitale communicatiegegevens te harmoniseren teneinde een einde te maken aan de straffeloosheid die de voor criminele activiteiten gebruikte anonimiteit en encryptietechnieken aan hopen onlinekindermisbruikers verstrekken en het toenemende fenomeen van cyberlokking en child grooming online te stoppen?

3. Kan de Commissie uitweiden over de resultaten van de Wereldwijde alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het internet en over verdere maatregelen die moeten worden genomen om de samenwerking met de industrie, zoals internetaanbieders, te versterken teneinde dit steeds toenemende geweld tegen kinderen aan te pakken? Is de Commissie bereid een geschikte bewustmakingscampagne te starten om kinderen mondiger te maken en ouders en opvoeders te steunen in het begrijpen en aanpakken van onlinerisico's en het beschermen van de veiligheid van kinderen online?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling