Парламентарни въпроси
PDFWORD
17 декември 2014 г.
O-000099/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000099/2014
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, от името на групата PPE

 Относно: Фронтекс - пътят напред

Със засилването на миграционния натиск се налага Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите–членки на Европейския съюз (Фронтекс) да поема все повече задачи, включително в резултат от наскоро приетия Регламент (ЕС) № 656/2014, уреждащ правилата за издирване и спасяване при съвместни операции, и Регламент (ЕС) № 1052/2013 за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur). Фронтекс е тясно свързан със съвместните операции за управление на границите, които включват задължение за издирване и спасяване в съответствие с правото на ЕС. Една от задачите на Фронтекс е съвместната операция „Тритон“, която той координира и която стана напълно оперативна на 1 ноември 2014 г. Не е ясно обаче какви ще бъдат вноските на държавите членки в бъдеще. Съветът се приканва да отговори на следните въпроси:

– Кои са новите предизвикателства пред Фронтекс? Какви средства са необходими, за да може Фронтекс да функционира правилно в това време на изключително силен миграционен натиск? В състояние ли е Фронтекс да изпълнява задачите си с наличните понастоящем ресурси, в т.ч. що се отнася до евентуални нови искания за подкрепа от държавите членки, в които в настоящия момент не се извършват никакви операции? Отговарят ли на тези задачи наличният бюджет и наличните човешки ресурси?

– От каква подкрепа би имал нужда Фронтекс, за да изпълнява по-добре задачите си? Следва ли да има по-ясно определяне на ролята му по въздушните, сухоземните и морските граници на ЕС? Какви са стратегическите му приоритети?

– Достатъчни ли са вноските на държавите членки? Съществуват ли планове за вноски в дългосрочен план? Подкрепят ли държавите членки съвместните операции в необходимата степен? Какви трудности се наблюдават при сътрудничеството на Фронтекс с държавите членки и как може да се осигури открито и прозрачно сътрудничество от страна на държавите членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация