Parlamentní otázky
PDFWORD
17. prosince 2014
O-000099/2014
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000099/2014
Radě
článek 128 jednacího řádu
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, za skupinu PPE

 Předmět: Další směřování agentury Frontex

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) musí v souvislosti s nadále rostoucím migračním tlakem plnit stále více úkolů, mimo jiné v důsledku nedávno přijatého nařízení (EU) č. 656/2014, kterým se řídí pátrací a záchranné akce při společných operacích, a nařízení (EU) č. 1052/2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR). Agentura je úzce zapojena do společných operací správy hranic, jejichž součástí je i povinnost provádět pátrací a záchranné akce v souladu s právními předpisy EU. Jeden z úkolů agentury Frontex souvisí se společnou operací „Triton“, kterou koordinuje a jež byla v plném rozsahu spuštěna dne 1. listopadu 2014; zůstává však nejasné, jakým způsobem budou k této operaci v budoucnu přispívat členské státy. Žádáme Radu o zodpovězení následujících otázek:

– Jakým novým výzvám čelí agentura Frontex? Jakých zdrojů je zapotřebí, aby mohla tato agentura správně fungovat s ohledem na současný výjimečně velký migrační tlak? Je agentura Frontex schopná plnit své úkoly se zdroji, jež má nyní k dispozici, a to i pokud jde o případné nové žádosti o podporu ze strany členských států, které v současné době nezastřešují žádné operace? Odpovídají rozpočtové prostředky a lidské zdroje, které jsou k dispozici, svěřeným úkolům?

– Jakou podporu by agentura Frontex potřebovala, aby mohla své úkoly plnit lépe? Měla by existovat jasnější definice úlohy této agentury na vzdušných, pozemních a námořních hranicích EU? Jaké jsou její strategické priority?

– Jsou příspěvky členských států dostatečné? Existují nějaké plány ohledně příspěvků v dlouhodobém horizontu? Podporují členské státy společné operace v nezbytném rozsahu? S jakými problémy se agentura Frontex setkává při své spolupráci s členskými státy a jakým způsobem je možné zajistit, aby tato spolupráce byla otevřená a transparentní?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění