Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
17 Δεκεμβρίου 2014
O-000099/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000099/2014
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Η μελλοντική πορεία του Frοntex

Καθώς η μεταναστευτική πίεση συνεχίζει να αυξάνεται, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frοntex) έχει υποχρεωθεί να αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες αρμοδιότητες, επιπροσθέτως ως αποτέλεσμα του πρόσφατα εκδοθέντος κανονισμού (ΕΕ) 656/2014 για την έρευνα και διάσωση σε κοινές επιχειρήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ)1052/2013 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR). Ο Frοntex συμμετέχει ενεργά σε επιχειρήσεις κοινής διαχείρισης των συνόρων, οι οποίες περιλαμβάνουν την υποχρέωση έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Ένα από τα καθήκοντα του Frοntex αφορά την κοινή επιχείρηση «Tritοn», την οποία συντονίζει και η οποία κατέστη πλήρως λειτουργική την 1η Νοεμβρίου 2014· ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια θα είναι η συμβολή των κρατών μελών στο μέλλον. Το Συμβούλιο καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

– Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Frοntex; Τι πόροι απαιτούνται ώστε ο Frοntex να λειτουργήσει σωστά στη σημερινή συγκυρία της εξαιρετικά υψηλής μεταναστευτικής πίεσης; Είναι ο Frοntex σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του με τους πόρους που του διατίθενται σήμερα, μεταξύ άλλων όσον αφορά πιθανές νέες αιτήσεις για στήριξη από κράτη μέλη που δεν έχουν αναλάβει σήμερα κάποιες επιχειρήσεις; Οι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει σήμερα είναι ανάλογοι των υποχρεώσεών του;

– Τι είδους στήριξη θα χρειαζόταν ο Frοntex για να εκτελέσει καλύτερα τα καθήκοντά του; Θα καθοριστεί σαφέστερα ο ρόλος του στα χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα της ΕΕ; Ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες του;

– Είναι επαρκής η συμβολή των κρατών μελών; Υπάρχουν σχέδια για τη μακροπρόθεσμη συνεισφορά τους; Τα κράτη μέλη έχουν υποστηρίξει τις κοινές επιχειρήσεις στο μέτρο που είναι αναγκαίο; Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζονται σε θέματα συνεργασίας του Frοntex με τα κράτη μέλη, και πώς μπορεί να εξασφαλιστεί μια ανοιχτή και διαφανής συνεργασία με τα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου