Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
17. detsember 2014
O-000099/2014
Suuliselt vastatav küsimus O-000099/2014
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: Frontexi edasine tegevus

Kuna rändesurve üha kasvab, peab Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) täitma üha rohkem ülesandeid, sealhulgas tulenevalt hiljuti vastu võetud määrusest (EL) nr 656/2014, millega kehtestatakse eeskirjad operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks ning määrusest (EL) nr 1052/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur). Frontex on tihedalt seotud ühiste piirihaldusoperatsioonidega, mis hõlmavad otsingu- ja päästetegevuse kohustust kooskõlas ELi õigusega. Frontexi ülesannete hulka kuulub ka ühisoperatsioon Triton, mida Frontex koordineerib ja mis käivitus täielikult 1. novembril 2014. Kuid liikmesriikide edasine panus on ebaselge. Nõukogul palutakse vastata järgmistele küsimustele:

– Millised on Frontexi uued ülesanded? Milliseid ressursse Frontex vajab, et praeguse erakordselt suure rändesurve tingimustes nõuetekohaselt toimida? Kas Frontex on võimeline praegu olemasolevate ressurssidega oma ülesandeid täitma, sealhulgas võimalike uute toetustaotluste puhul liikmesriikidest, kus praegu ühtegi operatsiooni ei toimu? Kas olemasolevad eelarve- ja inimressursid on vastavuses ülesannetega?

– Millist toetust Frontex vajaks, et oma ülesandeid paremini täita? Kas Frontexi roll ELi õhu-, mere- ja maismaapiiridel tuleks täpsemalt määratleda? Millised on Frontexi strateegilised prioriteedid?

– Kas liikmesriikide panus on piisav? Kas on kavandatud pikaajalisi panuseid? Kas liikmesriigid on toetanud ühisoperatsioone vajalikul määral? Milliste probleemidega Frontex koostöös liikmesriikidega kokku puutub ja kuidas tagada avatud ja läbipaistev koostöö liikmesriikidega?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave