Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
17. joulukuuta 2014
O-000099/2014
Suullisesti vastattava kysymys O-000099/2014
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, PPE-ryhmän puolesta

 Aihe: Frontexin tulevaisuus

Maahanmuuttopaineen kasvaessa edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) tehtävät lisääntyvät. Tähän vaikuttavat myös äskettäin hyväksytty asetus 656/2014, joka kattaa yhteiset etsintä- ja pelastusoperaatiot, sekä Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta annettu asetus (EU) N:o 1052/2013. Frontex osallistuu tiiviisti yhteisiin rajaturvallisuutta koskeviin toimiin, mikä käsittää velvoitteen suorittaa etsintä- ja pelastustoimia unionin oikeuden mukaisesti. Yksi tehtävistä liittyy Frontexin koordinoimaan yhteiseen ”Triton”-operaatioon, joka alkoi koko laajuudessaan 1. marraskuuta 2014. On edelleen epäselvää, miten jäsenvaltiot osallistuvat siihen tulevaisuudessa. Voiko neuvosto kertoa:

– Millaisia ovat Frontexin uudet haasteet? Millaisia resursseja Frontexin asianmukainen toiminta edellyttää nyt, kun maahanmuuttopaine on poikkeuksellisen korkea? Pystyykö Frontex täyttämään tehtävänsä nykyisin käytettävissä olevilla resursseilla myös, kun otetaan huomioon mahdolliset uudet tukipyynnöt jäsenvaltioista, joissa ei tällä hetkellä toteuteta mitään operaatioita? Vastaavatko määrärahat ja henkilöstöresurssit tehtäviä?

– Millaista tukea Frontex tarvitsisi, jotta se voisi täyttää tehtävänsä entistä paremmin? Olisiko Frontexin rooli unionin ilma-, maa- ja merirajoilla määritettävä entistä selvemmin? Millaisia ovat Frontexin strategiset prioriteetit?

– Onko jäsenvaltioiden panos riittävä? Onko olemassa pitkän aikavälin panosta koskevia suunnitelmia? Ovatko jäsenvaltiot tukeneet yhteisiä operaatiota riittävästi? Millaisia ongelmia on Frontexin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja miten voidaan taata jäsenvaltioiden avoin yhteistyö?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus