Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2014 m. gruodžio 17 d.
O-000099/2014
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000099/2014
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, PPE frakcijos vardu

 Tema: Tolesni FRONTEX veiksmai

Kadangi migracijos spaudimas ir toliau didėja, Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX) tenka imtis vis daugiau užduočių, be kita ko, dėl neseniai priimtų Reglamento (ES) Nr. 656/2014, kuriuo reglamentuojamos bendros paieškos ir gelbėjimo operacijos, ir Reglamento (ES) Nr. 1052/2013, kuriuo sukuriama Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR). FRONTEX aktyviai dalyvauja bendrose sienų valdymo operacijose, kurias vykdant pagal ES teisę būtina laikytis įsipareigojimo vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus. Viena iš FRONTEX užduočių yra susijusi su operacija „Triton“, kurią jis koordinuoja ir kuri pradėta visapusiškai vykdyti 2014 m. lapkričio 1 d. Vis dėlto neaišku, kaip prie to ateityje prisidės valstybės narės. Prašom Tarybą atsakyti į šiuos klausimus:

– Su kokiais naujais iššūkiais susiduria FRONTEX? Kokių išteklių reikia agentūrai FRONTEX, kad ji galėtų tinkamai veikti šiuo itin didelio migracijos spaudimo metu? Ar FRONTEX gali vykdyti savo užduotis su šiuo metu turimais ištekliais, be kita ko, turint mintyje galimus naujus valstybių narių, kuriose šiuo metu nevykdomos jokios operacijos, prašymus dėl paramos? Ar turimas biudžetas ir žmogiškieji ištekliai yra pakankami šioms užduotims vykdyti?

– Kokios paramos reikėtų agentūrai FRONTEX, kad ji geriau vykdytų savo užduotis? Ar reikėtų aiškiau apibrėžti jos vaidmenį prie ES oro, sausumos ir jūros sienų? Kokie yra jos strateginiai prioritetai?

– Ar valstybių narių pagalba yra pakankama? Ar esama planų dėl ilgalaikės valstybių narių pagalbos? Ar valstybės narės teikia paramą tiek, kiek reikia? Su kokiais sunkumais susiduria FRONTEX bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kaip būtų galima užtikrinti, kad valstybės narės bendradarbiautų atvirai ir skaidriai?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas