Deputātu jautājumi
PDFWORD
2014. gada 17. decembris
O-000099/2014
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000099/2014
Padomei
Reglamenta 128. pants
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, PPE grupas vārdā

 Temats: Aģentūras Frontex turpmākā virzība

Turpinot pieaugt migrācijas spiedienam, Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ir jāuzņemas arvien vairāk pienākumu, tostarp pienākumi, kas izriet no nesen pieņemtās Regulas (ES) Nr. 656/2014, kas reglamentē meklēšanas un glābšanas darbus kopīgās operācijās, un Regulas (ES) Nr. 1052/2013, ar ko izveido Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (Eurosur). Frontex cieši iesaistās kopīgās robežu pārvaldības operācijās, kas ietver pienākumu veikt meklēšanas un glābšanas darbus saskaņā ar ES tiesību aktiem. Viens no Frontex uzdevumiem ir saistīts ar kopīgo operāciju „Triton”, kuru aģentūra koordinē un kas pilnībā sāka darbību 2014. gada 1. novembrī, tomēr nav skaidrs, kāds turpmāk būs ieguldījums, ko dos dalībvalstis. Padomi lūdz atbildēt uz šādiem jautājumiem:

– Kādas ir jaunās problēmas, kuras jārisina aģentūrai Frontex? Kādi resursi aģentūrai Frontex ir vajadzīgi, lai pienācīgi darbotos šobrīd, kad migrācijas spiediens ir ārkārtīgi liels? Vai Frontex spēj pildīt savus uzdevumus ar resursiem, kas aģentūrai pašlaik ir pieejami, tostarp arī attiecībā uz iespējamiem jauniem lūgumiem sniegt atbalstu dalībvalstīm, kuru teritorijā pašlaik nenotiek operācijas? Vai pieejamais budžets un personāla resursi atbilst veicamo uzdevumu apjomam?

– Kāds atbalsts aģentūrai Frontex būtu vajadzīgs, lai tā labāk pildītu savus uzdevumus? Vai būtu skaidrāk jādefinē tās loma pie ES gaisa, sauszemes un jūras robežām? Kādas ir tās stratēģiskās prioritātes?

– Vai dalībvalstu ieguldījums ir pietiekams? Vai ir kādi ilgtermiņa plāni attiecībā uz ieguldījumu? Vai dalībvalstis sniedz atbalstu kopīgajām operācijām pienācīgā apmērā? Kādas grūtības ir radušās aģentūras Frontex sadarbībā ar dalībvalstīm, un kā var nodrošināt atklātu un pārredzamu sadarbību no dalībvalstu puses?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums