Interpelacje
PDFWORD
17 grudnia 2014
O-000099/2014
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000099/2014
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Dalsze działania Frontex-u

Z uwagi na narastającą presję migracyjną Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) musi podejmować coraz więcej zadań, w tym także w wyniku przyjętego niedawno rozporządzenia (UE) nr 656/2014 regulującego wspólne działania poszukiwawcze i ratownicze oraz rozporządzenia (UE) nr 1052/2013 ustanawiającego europejski system nadzorowania granic (EUROSUR). Frontex aktywnie uczestniczy we wspólnych operacjach zarządzania granicami, które obejmują obowiązek realizowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych zgodnie z przepisami UE. Jedno z zadań Frontex-u dotyczy wspólnej operacji „Tryton”, którą agencja ta koordynuje i która stała się w pełni operacyjna w dniu 1 listopada 2014 r.; niemniej nie jest jasne, jaki wkład wniosą do niej państwa członkowskie w przyszłości. Rada jest proszona o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Z jakimi nowymi wyzwaniami musi zmierzyć się Frontex? Jakie zasoby są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Frontex-u w okresie tej wyjątkowo silnej presji migracyjnej? Czy Frontex w oparciu o dostępne obecnie zasoby jest w stanie wykonywać swoje zadania, w tym mając na uwadze ewentualne nowe wnioski o pomoc od państw członkowskich, na których terytorium nie są prowadzane obecnie żadne operacje? Czy dostępne środki i zasoby ludzkie są dostosowane do powyższych zadań?

– Jakiego wsparcia będzie potrzebował Frontex, aby lepiej wykonywać swoje zadania? Czy rola tej agencji na granicach powietrznych, lądowych i morskich UE nie powinna być określona precyzyjnej? Jakie są jej strategiczne priorytety?

– Czy wkład państw członkowskich jest wystarczający? Czy w perspektywie długofalowej planowane są działania dotyczące wkładów? Czy państwa członkowskie wspierały wspólne operacje w niezbędnym zakresie? Jakie trudności odnotowuje się we współpracy Frontex-u z państwami członkowskimi i w jaki sposób państwa członkowskie mogą zapewnić ze swej strony otwartą i przejrzystą współpracę?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna