Parlamentsfrågor
PDFWORD
17 december 2014
O-000099/2014
Fråga för muntligt besvarande O-000099/2014
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Emil Radev, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Jeroen Lenaers, för PPE-gruppen

 Angående: Frontex - framtida utveckling

Eftersom trycket från invandringen fortsätter att öka, och som en följd av den nyligen antagna förordningen (EU) nr 656/2014 om gemensamma sök- och räddningsinsatser och förordning (EU) nr 1052/2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur), måste Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) ta på sig alltfler uppgifter. Frontex är nära involverad i gemensamma gränsförvaltningsinsatser, vilket inbegriper en skyldighet att söka och rädda i enlighet med EU:s lagstiftning. En av Frontex uppgifter omfattar den gemensamma insatsen Triton, som samordnas av Frontex och som blev fullt operativ den 1 november 2014. Det är dock oklart på vilket sätt medlemsstaterna kommer att bidra i framtiden. Kan rådet besvara följande frågor:

– Vilka är Frontex nya utmaningar? Vilka resurser behöver Frontex för att korrekt kunna fullgöra sina uppgifter i dagens läge som kännetecknas av ett exceptionellt kraftigt invandringstryck? Kan Frontex fullgöra sina uppgifter med de resurser som för närvarande står till buds, bl.a. när det gäller eventuella nya förfrågningar om stöd från medlemsstater som för närvarande inte bedriver några insatser? Står den tillgängliga budgeten och personalstyrkan i proportion till uppgifterna?

– Vilket stöd skulle Frontex behöva för att bättre kunna fullgöra sina uppgifter? Bör det fastställas en tydligare definition av dess roll vid EU:s luft-, land- och sjögränser? Vilka är Frontex strategiska prioriteringar?

– Är medlemsstaternas bidrag tillräckliga? Finns det några planer för bidrag på lång sikt? Har medlemsstaterna stött gemensamma insatser i nödvändig utsträckning? Vilka svårigheter finns i Frontex samarbete med medlemsstaterna, och hur kan man säkerställa öppet och transparent samarbete från medlemsstaternas sida?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande