Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
18 Δεκεμβρίου 2014
O-000102/2014
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000102/2014
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Margrete Auken, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Alberto Cirio, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Pascal Durand, Eleonora Evi, Eleonora Forenza, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Ivan Jakovčić, Benedek Jávor, Philippe Lamberts, Ulrike Lunacek, Barbara Matera, Giulia Moi, Alessandra Mussolini, Notis Marias, Piernicola Pedicini, Salvatore Domenico Pogliese, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Barbara Spinelli, Bart Staes, Dario Tamburrano, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Ivo Vajgl, Marco Valli, Marco Zanni, Marco Zullo

 Θέμα: Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Στις 23 Οκτωβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος(1). Μπορεί η Επιτροπή να διευκρινίσει:

1. εάν έχουν προκύψει και διωχθεί περιπτώσεις συστηματικής και μεγάλης κλίμακας διαφθοράς που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και αν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα·

2. εάν χουν ληφθεί μέτρα για να εντοπιστούν και να διωχθούν τα λεγόμενα αναδυόμενα εγκλήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 125 του προαναφερθέντος ψηφίσματος·

3. τις εξελίξεις σχετικά με τη δημοσίευση του πίνακα αποτελεσμάτων για την εφαρμογή στα κράτη μέλη της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

4. εάν, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος για την περίοδο 2014-2019 , έχει προγραμματιστεί να:

α) αναληφθεί νομοθετική δράση για την παροχή ελάχιστων προτύπων βάσει του άρθρου 83 της ΣΛΕΕ για την εισαγωγή του ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του εγκλήματος συμμετοχής σε οργάνωση τύπου μαφίας)·

β) ρυθμιστεί η δήμευση των προϊόντων εγκλήματος που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και εν απουσία μιας οριστικής απόφασης·

γ) ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παραχάραξης, της πειρατείας και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο·

δ) εισαχθεί η αρχή της καθυστέρησης ή παράλειψης της σύλληψης, της κράτησης ή της φυλάκισης, όταν αποδεικνύεται αυτό απαραίτητο για την εξεύρεση σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων ή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για εγκλήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2013)0444.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου