Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000001/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Συζήτηση :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 27k
20 Ιανουαρίου 2015
O-000001/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000001/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 Θέμα: Ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Δυνάμει του κανονισμού αριθ. 386/2012 ανατέθηκαν στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) διάφορα καθήκοντα με στόχο τη διευκόλυνση και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση του φαινομένου παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών, το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά έπρεπε να οργανώνει, να διευθύνει και να υποστηρίζει τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου. Έπρεπε, επίσης, να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις και να συνεργάζεται με άλλες αρχές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο, να δημιουργεί συνέργειες με τις δραστηριότητες που ασκούν οι αρχές αυτές και να αποφεύγει την επανάληψη των εργασιών.

Όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δυνάμει της απόφασης C(2014) 6449 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2014, συγκροτήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα από τα καθήκοντά της φαίνονται παρόμοια με εκείνα του Παρατηρητηρίου, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής και τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών:

1. Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει τη διαφορά μεταξύ των καθηκόντων του Παρατηρητηρίου και της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας; Ειδικότερα, θα μπορούσε να αναλύσει την προστιθέμενη αξία της ομάδας εμπειρογνωμόνων σε σύγκριση με εκείνη του Παρατηρητηρίου;

2. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ότι η δημιουργία της ομάδας αυτής θα έχει οικονομικές επιπτώσεις, θα μπορούσε η Επιτροπή να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη καθηκόντων και, επομένως, ούτε περιττές δαπάνες αντίθετες προς τον στόχο του εξορθολογισμού των πόρων;

3. Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί να στείλει εμπειρογνώμονες για να παραστούν στις συνεδριάσεις της ομάδας ως παρατηρητές;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου