Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000001/2015

Esitatud tekstid :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Arutelud :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 24k
20. jaanuar 2015
O-000001/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000001/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, Õiguskomisjoni nimel

 Teema: Intellektuaalomandiõiguste jõustamisega tegelev komisjoni eksperdirühm
 Vastus täiskogul 

Määrusega (EL) nr 386/2012 anti Siseturu Ühtlustamise Ametile mitmeid ülesandeid eesmärgiga hõlbustada ja toetada tegevusi võitluses intellektuaalomandiõiguse rikkumistega. Nende ülesannete täitmiseks pidi amet korraldama, haldama ja toetama ekspertide kogunemist vaatluskeskuse alla. Amet pidi ühtlasi konsulteerima ja tegema koostööd teiste asutustega liikmesriigi, liidu ja vajaduse korral rahvusvahelisel tasandil, looma sünergiat asutuste tegevuses ja vältima meetmete kattumist.

Nagu on ette nähtud intellektuaalomandiõiguste jõustamist käsitlevas komisjoni tegevuskavas, moodustati komisjoni 16. septembri 2014. aasta otsusega C(2014) 6449 intellektuaalomandiõiguste jõustamisega tegelev eksperdirühm. Mõned selle eksperdirühma ülesanded näivad olevat sarnased vaatluskeskuse ülesannetega, eriti mis puudutab liikmesriikide ja komisjoni koostööd ning parimate tavade vahetust.

1. Kas komisjon võiks selgitada, milles seisneb vaatluskeskusele ja intellektuaalomandiõiguste eksperdirühmale määratud ülesannete erinevus? Kas komisjon võiks eeskätt täpsustada, milline on eksperdirühma lisaväärtus võrreldes lisaväärtusega, mis on juba olemas vaatluskeskuses?

2. Kuna selle rühma moodustamisega kaasneb finantsmõju, kas komisjon saab tagada, et ülesanded ei kattu ja seega ei tehta tarbetuid kulutusi, mis oleksid vastuolus vahendite ratsionaliseerimise eesmärgiga?

3. Kas komisjon saab kinnitada, et parlamendil palutakse saata eksperte osalema vaatlejana selle eksperdirühma koosolekutel?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave