Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000001/2015

Predkladané texty :

O-000001/2015 (B8-0102/2015)

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 12
CRE 09/02/2015 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 26k
20. januára 2015
O-000001/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000001/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Pavel Svoboda, Jean-Marie Cavada, Angel Dzhambazki, v mene Výboru pre právne veci

 Vec: Expertná skupina Komisie na presadzovanie práv duševného vlastníctva
 Odpoveď v pléne 

Nariadením (EÚ) č. 386/2012 sa Úrad pre harmonizáciu jednotného trhu poveruje rozličnými úlohami zameranými na činnosti v oblasti uľahčovania a podpory boja proti porušovaniu práv duševného vlastníctva. Úrad mal pri výkone týchto úloh zabezpečovať organizáciu, správu a podporu stretnutí expertov v rámci strediska pre monitorovanie. Zároveň mal konzultovať a spolupracovať s ostatnými orgánmi na vnútroštátnej, európskej a prípadne medzinárodnej úrovni, vytvárať synergie s činnosťami, ktoré tieto orgány vykonávajú, a vyhýbať sa duplicitným opatreniam.

Expertná skupina na presadzovanie práv duševného vlastníctva, plánovaná v akčnom pláne EÚ v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, bola zriadená rozhodnutím Komisie C(2014)6449 zo 16. septembra 2014. Niektoré z jej úloh sa zdajú byť podobné tým, ktorými je poverené stredisko pre monitorovanie, najmä pokiaľ ide o spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou a o výmeny osvedčených postupov.

1. Mohla by Komisia vysvetliť rozdiel medzi úlohami zverenými stredisku a úlohami expertnej skupiny pre práva duševného vlastníctva? Konkrétne by mohla bližšie uviesť, aká je pridaná hodnota tejto skupiny v porovnaní s už existujúcou pridanou hodnotou strediska?

2. Vzhľadom na skutočnosť, že vytvorenie tejto skupiny bude mať finančné dôsledky, mohla by Komisia zaručiť, že nedôjde k duplicite úloh, a teda k zbytočným výdavkom, ktoré by boli v rozpore s cieľmi racionalizácie zdrojov?

3. Môže Komisia potvrdiť, že vyzve Parlament, aby vyslal expertov, ktorí sa na schôdzach skupiny zúčastnia ako pozorovatelia?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie