Parlamentní otázky
PDFWORD
29. ledna 2015
O-000004/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000004/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Richard Sulík, Dita Charanzová, Miroslav Poche, Petr Ježek, Pavel Telička, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Valdemar Tomaševski, Antanas Guoga, Evžen Tošenovský, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Eduard Kukan, Petr Mach, Martina Dlabajová, Ivan Štefanec, Daniel Buda, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Zigmantas Balčytis, Beata Gosiewska, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Kosma Złotowski, Luděk Niedermayer, Ádám Kósa, Zdzisław Krasnodębski, Jørn Dohrmann, Vicky Ford, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Elżbieta Fotyga, Marcus Pretzell, Karol Karski, Beatrix von Storch, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Jana Žitňanská

 Předmět: Soulad německých ustanovení o minimální mzdě s evropským právem

Podle německého zákona s účinností ode dne 1. ledna 2015 nesmí být minimální mzda zaměstnance pracujícího na území Německa nižší než 8,5 EUR na hodinu. To se vztahuje nejen na obyvatele v Německu, ale i na zaměstnance zaměstnavatelů, kteří mají sídlo mimo Německo, např. na dopravce, kteří projíždějí německým územím a pracují pro nerezidentské zaměstnavatele. Podle výše uvedeného zákona musí tito zaměstnavatelé předložit požadované registrační doklady v dostatečném časovém předstihu a výhradně prostřednictvím dceřiné společnosti se sídlem v Německu nebo prostřednictvím oficiálního zástupce, který v Německu bydlí. To zaměstnavatelům z jiných členských států způsobuje dodatečné náklady a administrativní zátěž.

Domnívá se Komise, že je tento zákon v souladu s acquis communautaire? Kterých ustanovení evropského práva se může tento zákon dotknout a kdy Komise zajistí soulad této situace s evropským právem?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění