Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
29. januar 2015
O-000004/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Richard Sulík, Dita Charanzová, Miroslav Poche, Petr Ježek, Pavel Telička, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Valdemar Tomaševski, Antanas Guoga, Evžen Tošenovský, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Eduard Kukan, Petr Mach, Martina Dlabajová, Ivan Štefanec, Daniel Buda, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Zigmantas Balčytis, Beata Gosiewska, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Kosma Złotowski, Luděk Niedermayer, Ádám Kósa, Zdzisław Krasnodębski, Jørn Dohrmann, Vicky Ford, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Elżbieta Fotyga, Marcus Pretzell, Karol Karski, Beatrix von Storch, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Jana Žitňanská

 Om: Overensstemmelse mellem de tyske regler om mindsteløn og EU-retten

Ifølge en tyske lov, der trådte i kraft den 1. januar 2015, må timelønnen for en ansat, der udfører arbejde på tysk territorium, ikke være på under 8,50 EUR. Dette gælder ikke kun for personer bosat i Tyskland, men også for ansatte under arbejdsgivere, der bor uden for Tyskland, såsom speditører der skal passere gennem tysk territorium og som er ansat hos en ikke-bosiddende arbejdsgiver. I henhold til ovennævnte lov skal de lovbefalede registreringsdokumenter fra arbejdsgivere af denne type forelægges de tyske myndigheder god tid i forvejen og udelukkende via et tysk-baseret datterselskab eller en officiel repræsentant bosiddende i Tyskland. Dette medfører ekstra udgifter og administrativ byrder for arbejdsgivere fra andre medlemsstater.

Finder Kommissionen, at denne lov er i overensstemmelse med den etablerede EU-ret? Hvilke bestemmelser i EU-retten vil dette kunne berøre, og hvornår agter Kommissionen at bringe denne situation i overensstemmelse med EU-retten?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse