Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
29. jaanuar 2015
O-000004/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000004/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Richard Sulík, Dita Charanzová, Miroslav Poche, Petr Ježek, Pavel Telička, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Valdemar Tomaševski, Antanas Guoga, Evžen Tošenovský, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Eduard Kukan, Petr Mach, Martina Dlabajová, Ivan Štefanec, Daniel Buda, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Zigmantas Balčytis, Beata Gosiewska, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Kosma Złotowski, Luděk Niedermayer, Ádám Kósa, Zdzisław Krasnodębski, Jørn Dohrmann, Vicky Ford, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Elżbieta Fotyga, Marcus Pretzell, Karol Karski, Beatrix von Storch, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Jana Žitňanská

 Teema: Miinimumpalka käsitlevate Saksamaa sätete vastavus Euroopa Liidu õigusele

Vastavalt Saksamaa seadusele, mis jõustus 1. jaanuaril 2015, ei tohi Saksamaa territooriumil töötava töötaja miinimumpalk olla madalam kui 8,5 eurot tunnis. See kehtib mitte ainult Saksamaa elanike, vaid ka väljaspool Saksamaad asuvate tööandjate töötajate, näiteks vedajate kohta, kes peavad läbima Saksamaa territooriumi ja kelle tööandja on mitteresident. Vastavalt nimetatud seadusele tuleb seda liiki tööandjatelt nõutavad registreerimisdokumendid esitada Saksa ametiasutustele aegsasti ja ainult Saksamaal asuva tütarettevõtja või Saksamaa residendist ametliku esindaja kaudu. See põhjustab teistest liikmesriikidest pärit tööandjatele täiendavaid kulusid ja halduskoormust.

Kas komisjoni arvates on see seadus ühenduse õigustikuga kooskõlas? Milliseid Euroopa Liidu õiguse sätteid võib see puudutada ja millal kavatseb komisjon selle olukorra Euroopa Liidu õigusega vastavusse viia?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika