Parlementaire vragen
PDFWORD
29 januari 2015
O-000004/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Richard Sulík, Dita Charanzová, Miroslav Poche, Petr Ježek, Pavel Telička, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Bernd Lucke, Valdemar Tomaševski, Antanas Guoga, Evžen Tošenovský, Miroslav Mikolášik, Vladimír Maňka, Eduard Kukan, Petr Mach, Martina Dlabajová, Ivan Štefanec, Daniel Buda, Viktor Uspaskich, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Zigmantas Balčytis, Beata Gosiewska, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Kosma Złotowski, Luděk Niedermayer, Ádám Kósa, Zdzisław Krasnodębski, Jørn Dohrmann, Vicky Ford, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Elżbieta Fotyga, Marcus Pretzell, Karol Karski, Beatrix von Storch, Mirosław Piotrowski, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Jana Žitňanská

 Betreft: Conformiteit van de Duitse regels betreffende het minimumloon met het EU-recht

Krachtens de Duitse wet die sinds 1 januari 2015 van kracht is, mag het minimumloon van een werknemer die op Duits grondgebied werkzaam is, niet minder dan 8,50 EUR per uur bedragen. Dit geldt niet alleen voor inwoners van Duitsland, maar ook voor werknemers van werkgevers die buiten Duitsland wonen, bijvoorbeeld vrachtrijders die over Duits grondgebied moeten rijden en die in dienst zijn van een niet-ingezeten werkgever. Overeenkomstig bovengenoemde wet moeten de registratiedocumenten die van dit soort werkgevers worden verlangd, ruim op voorhand bij de Duitse autoriteiten worden ingediend, en wel uitsluitend via een in Duitsland gevestigde dochteronderneming of door een officiële vertegenwoordiger die in Duitsland woont. Voor werkgevers uit andere lidstaten brengt dit extra kosten en administratieve rompslomp met zich.

Is de Commissie van oordeel dat deze wet in overeenstemming is met het acquis communautaire? Welke bepalingen worden mogelijk overtreden en wat gaat de Commissie doen om deze situatie on overeenstemming te brengen met het EU-recht?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling