Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
3. februar 2015
O-000011/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000011/2015
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Tilsyn med retsstatsprincippet og EU's grundlæggende værdier i medlemsstaterne

Retsstatsprincippet er i artikel 2 i TEU beskrevet som en af de værdier, som Unionen bygger på, tillige med respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Retsstatsprincippet er også nævnt i præamblen til TEU og til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Disse værdier og principper er ikke effektivt sikret eller beskyttet på samme måde i alle medlemsstaterne. Anslag mod ytringsfriheden, restriktioner på pressefriheden, antisemitisme, roma-had, islamofobi, had mod sorte, sexisme og had mod homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle er tiltagende. Der pågår i indtil flere medlemsstater et systematisk brud på menneske- og mindretalsrettigheder og en undergravning af retsstatsprincippet.

EU har brug for et effektivt instrument, som supplerer artikel 7 i TEU, til situationer, hvor medlemsstaterne ikke yder beskyttelse mod forskelsbehandling, marginalisering og forfølgelse. Der er navnlig behov for en overvågningsmekanisme vedrørende forskelsbehandling og mindretalsrettigheder. Parlamentet har gentagne gange opfordret til etableringen af en sådan mekanisme, første gang i sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(1), og senest i sine beslutninger af 27. februar 2014 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)(2) og af 12. marts 2014 om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet(3).

Kommissionen fremkom den 11. marts 2014 med en meddelelse om en ny EU-retlig ramme for at styrke retsstatsprincippet (COM(2014)0158). Den 16. december 2014 besluttede Rådet at iværksætte en årlig dialog om retsstatsprincippet, hvilket er et skridt i den rigtige retning, men ikke den effektive mekanisme til regelmæssig vurdering af medlemsstaternes efterlevelse af EU's grundlæggende værdier, som Parlamentet har eftersøgt.

– Hvad agter Rådet at gøre for at opstille en sådan effektiv mekanisme til værn for fastholdelsen af EU's grundlæggende værdier i medlemsstaterne i tråd med dets erklæring fra 2013 om, at "overholdelse af retsstatsprincippet er en forudsætning for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder"?

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0315.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0173.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0231.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse