Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
3. februar 2015
O-000012/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000012/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Heidi Hautala, Bodil Ceballos, Benedek Jávor, Pascal Durand, Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Tilsyn med retsstatsprincippet og EU's grundlæggende værdier i medlemsstaterne

Retsstatsprincippet er nævnt i artikel 2 i TEU og fremstår som en af de værdier, som Unionen bygger på, sammen med respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Retsstatsprincippet er også nævnt i præamblen til TEU og til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ovennævnte værdier og principper er ikke effektivt sikret og beskyttet på samme måde i alle medlemsstaterne. Der ses en stigning i angreb på ytringsfriheden, begrænsninger af mediefriheden, antisemitisme, sintifjendtlighed, islamofobi, afrofobi, sexisme, lesbofobi, homofobi og transfobi. Der sker systematiske krænkelser af menneskerettighederne og mindretals rettigheder i adskillige medlemsstater, og retsstatsprincippet er i fare.

EU har brug for et effektivt instrument, som supplerer artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union, til situationer, hvor medlemsstaterne ikke yder beskyttelse mod forskelsbehandling, marginalisering og forfølgelse. Der er navnlig behov for en overvågningsmekanisme for så vidt angår forskelsbehandling og mindretals rettigheder. Parlamentet har ved flere lejligheder opfordret til, at der blev indført en sådan mekanisme, indledningsvist i sin beslutning af 3. juli 2013 om situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn(1) og senest i sine beslutninger af 27. februar 2014 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012)(2) og af 12. marts 2014 om evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet(3).

Den 11. marts 2014 fremlagde Kommissionen en meddelelse, der indeholder en ramme for at sikre retsstatsprincippet (COM(2014)0158). Den 16. december 2014 besluttede Rådet at indlede en årlig dialog om retsstatsprincippet, hvilket er et skridt i den rigtige retning, men ikke den effektive mekanisme til regelmæssig evaluering af medlemsstaternes overholdelse af EU’s grundlæggende værdier, som Parlamentet har opfordret til.

1. Hvordan agter Kommissionen at gå videre med sin ramme, der blev forelagt den 11. marts 2014, med henblik på at imødegå systematiske trusler mod retsstatsprincippet?

2. Hvordan agter Kommissionen at orientere Parlamentet regelmæssigt om de foranstaltninger, der er truffet inden for rammerne af denne mekanisme?

3. Hvilke supplerende foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at etablere en effektiv mekanisme til at sikre, at EU’s grundlæggende værdier overholdes i medlemsstaterne?

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0315.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0173.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0231.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse