Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000017/2015

Předložené texty :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Rozpravy :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 195kWORD 28k
13. února 2015
O-000017/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000017/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Předmět: Kritéria pro identifikaci chemických látek způsobujících endokrinní poruchy
 Odpověď na plenárním zasedání 

Dne 2. února 2015 zveřejnil The Guardian novinový článek, ve kterém bylo uvedeno, že „bylo možné zakázat přes 31 pesticidů způsobujících endokrinní poruchy, přičemž předmětná částka dosahuje miliard, pokud by byly přijaty kroky v návaznosti na zablokovaný pracovní dokument EU, který se týkal chemických látek napodobujících hormony“.

Dokument Komise z roku 2013 stanovil možné prvky pro identifikaci a kategorizaci endokrinních disruptorů, což jsou chemické látky, které vědci spojují s nárůstem poruch plodu a genitálií, rakoviny a neplodnosti. Přijetí kritérií pro endokrinní disruptory, pro které je právními předpisy stanovena lhůta do 13. prosince 2013, by usnadnilo regulatorní opatření zamřené na řešení této problematiky, včetně zákazu aktivních látek v pesticidech.

V červenci 2013 se ovšem Komise rozhodla zahájit posouzení dopadů kritérií, což celý postup zablokovalo.

Může Komise vysvětlit, proč se rozhodla zahájit posouzení dopadů, čímž nesplnila povinnost, která jí byla uložena právními předpisy? Proč se Komise domnívá, že analýza hospodářských dopadů jednotlivých variant v rámci posouzení dopadů je v případě definic vhodným způsobem pro vyřešení vědecké otázky definice endokrinních disruptorů? Nebudeme-li brát zdůvodnění posouzení dopadů v potaz, jak Komise ve svém posouzení dopadů zohlední přínosy plynoucí ze snížení expozice endokrinním disruptorům?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění