Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000017/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Keskustelut :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 188kWORD 26k
13. helmikuuta 2015
O-000017/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000017/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Aihe: Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Sanomalehti The Guardian julkaisi 2. helmikuuta 2015 artikkelin, jonka mukaan jopa 31 hormonaalisesti haitallista torjunta-ainetta, joiden rahallinen arvo on miljardeja, olisi saatettu kieltää niiden mahdollisesti aiheuttamien terveysriskien takia, jos olisi reagoitu hormoneja jäljitteleviä kemikaaleja käsittelevään Euroopan unionin asiakirjaan.

Vuonna 2013 hyväksytyssä komission asiakirjassa vahvistettiin tekijöitä, joiden perusteella hormonaalisia haitta-aineita voitaisiin määritellä ja luokitella. Hormonaaliset haitta-aineet ovat kemikaaleja, jotka tutkijoiden mukaan ovat yhteydessä sikiöiden ja lisääntymiselinten epämuodostumien, syöpien ja hedelmättömyyden lisääntymiseen. Jos hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit olisi hyväksytty – minkä olisi pitänyt tapahtua viimeistään 13. joulukuuta 2013 – olisi ollut helpompi ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin hormonaalisten haitta-aineiden torjumiseksi, esimerkiksi torjunta-aineiden tehoaineiden kieltämiseksi.

Heinäkuussa 2013 komissio päätti kuitenkin käynnistää määrittelykriteerejä koskevan vaikutustenarvioinnin, mikä pysäytti koko prosessin.

Näin toimiessaan komissio ei täytä oikeudellista velvoitettaan. Voiko komissio selittää, miksi se päätti käynnistää vaikutustenarvioinnin? Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan eri määritelmävaihtoehtojen taloudellista vaikutusta. Miksi komissio pitää vaikutustenarviointia tarkoituksenmukaisena keinona tieteellisen vastauksen tarjoamiseksi kysymykseen, mitä pidetään hormonaalisena haitta-aineena? Miten komissio ottaa vaikutustenarvioinnissaan – oli tämä sitten perusteltu tai ei – huomioon hyödyt, joita hormonaalisille haitta-aineille altistumisen vähentäminen tuo mukanaan?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus