Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000017/2015

Teksty złożone :

O-000017/2015 (B8-0107/2015)

Debaty :

PV 09/03/2015 - 15
CRE 09/03/2015 - 15

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 196kWORD 28k
13 lutego 2015
O-000017/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000017/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena, Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu

 Przedmiot: Kryteria określania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 2 lutego 2015 r. w dzienniku The Guardian ukazał się artykuł, który podaje, że „aż 31 zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego pestycydów o wartości sięgającej miliardów mogło zostać zakazanych z powodu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, jeżeli zrealizowano by zalecenia zablokowanego dokumentu UE w sprawie substancji naśladujących hormony”.

Dokument Komisji z 2013 r. określa możliwe kryteria identyfikacji i kategoryzacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (EDC) –substancji chemicznych, które naukowcy łączą ze wzrostem przypadków anomalii płodu i anomalii genetycznych, z rakiem i bezpłodnością. Przyjęcie kryteriów określania EDC – prawnie określony termin przypadał na 13 grudnia 2013 r. – ułatwiłoby działania regulacyjne w związku z tymi substancjami, w tym zakaz stosowania substancji aktywnych w pestycydach.

Jednak w lipcu 2013 r. Komisja zadecydowała o przeprowadzeniu oceny skutków stosowania tych kryteriów, co zahamowało cały proces.

Czy Komisja może wytłumaczyć, dlaczego postanowiła przeprowadzić ocenę skutków i w związku z tym nie wywiązała się z ciążącego na niej obowiązku prawnego? Dlaczego Komisja uważa, że ocena skutków badająca wpływ ekonomiczny różnych opcji definicji jest odpowiednią metodą odpowiedzi na pytanie naukowe o to, co stanowi EDC? Niezależnie od uzasadnienia oceny skutków, w jaki sposób Komisja uwzględni korzyści płynące z ograniczenia ekspozycji na EDC w swojej ocenie skutków?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna