Парламентарни въпроси
PDFWORD
17 март 2015 г.
O-000026/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Относно: Използването на европейските средства по летищата

Според одит, проведен от Европейската сметна палата, десетки милиони евро от европейските фондове са били инвестирани в летищата, без това да е било необходимо. Между 2000 и 2013 г. са отпуснати 666 милиона евро за развитието на двадесет летища в Испания, Естония, Гърция, Италия и Полша. Само десет от тези летища обаче са се нуждаели от разширения. Останалите десет не са регистрирали предвиденото увеличение на трафика за периода между 2007 и 2013 г. Според Сметната палата, от тези 666 милиона евро 225 са похарчени за несъразмерни инсталации, без да бъде подобрено обслужването на ползвателите или да бъдат създадени работни места. Например,летището в Кордоба е разширено така, че да може да посрещне 179 000 пътници годишно, но е посрещнало едва 7 000 през 2013 г.

1. Защо Комисията не е извършила планиране и прогнози, за да прецени доколко нейните инвестиции ще бъдат от полза?

2. Как Комисията смята да гарантира ефикасното използване на европейските фондове за бюджетния период 2014-2020 г., за да избегне подобно прахосничество?

Език, на който е внесен въпросът: FR
Правна информация