Parlamentní otázky
PDFWORD
17. března 2015
O-000026/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000026/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Předmět: Využívání evropských fondů na letištích

Podle auditu Evropského účetního dvora byly na letištích zbytečně investovány desítky milionů eur z evropských fondů. V letech 2000–2013 bylo vydáno 666 milionů eur na rozvoj dvaceti letišť ve Španělsku, Estonsku, Řecku, Itálii a Polsku. Pouze deset z těchto letišť však potřebovalo rozšířit. Zbývajících deset nezaznamenalo mezi lety 2007 a 2013 předpokládané zvýšení provozu. Z těchto 666 milionů eur bylo 225 milionů vydáno na zařízení, která jsou podle Účetního dvora předimenzovaná, a to aniž by se zlepšily služby pro uživatele nebo vytvořila pracovní místa. Například letiště v Córdobě se rozšířilo tak, aby bylo schopno pojmout 179 000 cestujících ročně, avšak v roce 2013 jím prošlo pouze 7 000 cestujících.

1. Proč Komise neprovedla plánování a odhady, aby posoudila užitečnost svých investic?

2. Jak má Komise v úmyslu zajistit efektivní využívání evropských fondů v programovém období 2014–2020, aby se předešlo takovému plýtvání?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: FR
Právní upozornění