Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
17 Μαρτίου 2015
O-000026/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000026/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Θέμα: Χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για αεροδρόμια

Σύμφωνα με έκθεση ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από ευρωπαϊκά κονδύλια αναλώθηκαν σε περιττές επενδύσεις σε αεροδρόμια. Μεταξύ 2000 και 2013, εκταμιεύθηκαν 666 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη είκοσι αεροδρομίων στην Ισπανία, στην Εσθονία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πολωνία. Μόνο δέκα από τα αεροδρόμια αυτά είχαν πράγματι ανάγκη επέκτασης. Τα υπόλοιπα δέκα δεν έχουν καταγράψει τις αυξήσεις κίνησης που είχαν προβλεφθεί μεταξύ 2007 και 2013. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, από αυτά τα 666 εκατομμύρια ευρώ, τα 225 δαπανήθηκαν για υπερμεγέθεις εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρξει ούτε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε δημιουργία θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο της Κόρδοβας διευρύνθηκε για να υποδεχθεί 179 000 επιβάτες αλλά το 2013 υποδέχθηκε μόνο 7 000.

1. Για ποιον λόγο δεν προέβη η Επιτροπή στον προγραμματισμό και στις προβλέψεις που απαιτούνται ούτως ώστε να αξιολογήσει την χρησιμότητα των επενδύσεων αυτών;

2. Πως σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει μία αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού 2014-2020 προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες σπατάλες;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FR
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου