Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
17. märts 2015
O-000026/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000026/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Teema: ELi vahendite kasutamine lennujaamades

Euroopa Kontrollikoja auditi kohaselt on lennujaamadesse investeeritud kasutult kümneid miljoneid eurosid ELi vahendeid. Aastatel 2000–2013 eraldati kahekümne lennujaama arendamiseks Hispaanias, Eestis, Kreekas, Itaalias ja Poolas 666 miljonit eurot. Nendest lennujaamadest vajas laiendamist üksnes kümme. Ülejäänud kümne lennujaama puhul ei prognoositud aastateks 2007–2013 reisijate arvu suurenemist. Kontrollikoja andmetel kulutati nimetatud 666 miljonist eurost 225 miljonit eurot liigsuurtele taristutele, ilma et selle tulemusena oleks paranenud reisijatele osutatavad teenused või oleks loodud lisatöökohti. Näiteks laiendati Córdoba lennujaama, et võtta vastu 179 000 reisijat aastas, tegelikult aga võeti 2013. aastal vastu ainult 7000.

1. Miks ei viinud komisjon nimetatud investeeringute kasuteguri hindamiseks läbi planeerimist ja prognooside tegemist?

2. Kuidas tagab komisjon ELi vahendite tulemusliku kasutamise eelarveperioodil 2014–2020, et sellist raiskamist vältida?

Keel, milles küsimus esitati: FR
Õigusalane teave