Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
17. maaliskuuta 2015
O-000026/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000026/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Aihe: EU:n varojen käyttö lentoasemiin

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että EU:n varoja on investoitu kymmeniä miljoonia turhaan lentoasemiin. Vuosina 2000–2013 on maksettu 666 miljoonaa euroa kahdenkymmenen lentoaseman kehittämiseksi Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Puolassa ja Virossa. Ainoastaan kuutta näistä oli itse asiassa tarpeen laajentaa. Kyseisistä lentoasemista kymmenen ei ilmoittanut liikenteen kasvusta vuosina 2007–2013. Mainitusta 666 miljoonasta eurosta 225 käytettiin tilintarkastustuomioistuimen mukaan ylimitoitettuihin rakenteisiin. Käyttäjille tarjotut palvelut eivät kuitenkaan parantuneet eikä työpaikkoja syntynyt. Esimerkiksi Cordouen lentoasemaa laajennettiin, jotta se voisi vastaanottaa 179 000 matkustajaa, mutta vuonna 2013 sitä käytti ainoastaan 7 000 matkustajaa.

1. Miksi komissio ei laatinut suunnitelmia ja ennusteita investointien hyödyllisyyden arvioimiseksi?

2. Miten komissio aikoo varmistaa EU:n varojen tehokkaan käytön talousarviosuunnittelukaudella 2014–2020, jotta vältetään tällaista tuhlausta?

Kysymyksen alkukieli: FR
Oikeudellinen huomautus