Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2015 m. kovo 17 d.
O-000026/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000026/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Tema: ES lėšų naudojimas oro uostuose

Pasak Audito Rūmų, į oro uostus buvo be reikalo investuota dešimtys milijonų eurų ES lėšų. Dvidešimties Ispanijos, Estijos, Graikijos, Italijos ir Lenkijos oro uostų plėtrai 2000–2013 m. buvo išleista 666 mln. eurų. Tačiau tik dešimčiai iš šių oro uostų reikėjo plėtros. Kituose dešimtyje oro uostų 2007–2013 m. neužfiksuota numatyto skrydžių padidėjimo. Audito Rūmai teigia, kad iš šių 666 mln. eurų 225 mln. buvo išleista per didelei infrastruktūrai, tuo tarpu naudotojams teikiamos paslaugos nepagerėjo ir nebuvo sukurta naujų darbo vietų. Pavyzdžiui, Kordobos oro uostas buvo išplėstas, kad galėtų priimti 179 000 keleivių per metus, tačiau 2013 m. jų buvo priimta tik 7000.

1. Kodėl Komisija nevykdė planavimo ir nenumatė prognozių, kad būtų įvertinta šių investicijų nauda?

2. Kaip Komisija rengiasi užtikrinti, kad 2014–2020 m. biudžeto planavimo laikotarpiu ES lėšos būtų naudojamos efektyviai, kad būtų išvengta tokių jų švaistymo?

Klausimo originalo kalba: FR
Teisinis pranešimas