Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 17. marts
O-000026/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000026/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Temats: ES līdzekļu izmantošana lidostās

Eiropas Revīzijas palātas veiktas revīzijas rezultāti liecina, ka lidostās ir nelietderīgi ieguldīti ES līdzekļi vairāku desmitu miljonu euro apmērā. Laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam tika izmaksāti EUR 666 miljoni divdesmit lidostu attīstībai Spānijā, Igaunijā, Grieķijā, Itālijā un Polijā. Tomēr tikai desmit no minētajām lidostām bija nepieciešama paplašināšana. Attiecībā uz pārējām desmit netika reģistrēts 2007.–2013. gadā paredzētais satiksmes pieaugums. Pamatojoties uz Revīzijas palātas sniegto informāciju, no EUR 666 miljoniem EUR 225 miljoni tika iztērēti lielizmēra iekārtām, tomēr lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte netika uzlabota un netika radītas jaunas darbavietas. Piemēram, Kordovas lidosta tika paplašināta 179 000 pasažieru uzņemšanai gadā, tomēr 2013. gadā tika uzņemti tikai 7000 pasažieru.

1. Kāpēc Komisija neveica plānošanu un prognozēšanu, lai novērtētu tās ieguldījumu lietderību?

2. Kā Komisija ir paredzējusi nodrošināt ES līdzekļu efektīvu izmantošanu 2014.–2020. budžeta plānošanas periodā, lai novērstu šādu līdzekļu izšķērdēšanu?

Jautājuma oriģinālvaloda: FR
Juridisks paziņojums