Parlementaire vragen
PDFWORD
17 maart 2015
O-000026/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000026/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Betreft: Gebruik van EU-fondsen voor luchthavens

Volgens een controle van de Europese Rekenkamer zijn tientallen miljoenen euro aan Europese middelen nutteloos in luchthavens geïnvesteerd. Tussen 2000 en 2013 is 666 miljoen euro uitgegeven voor de ontwikkeling van twintig luchthavens in Spanje, Estland, Griekenland, Italië en Polen. Van die luchthavens waren er echter slechts tien aan uitbreiding toe. Op de overige tien bleef de tussen 2007 en 2013 verwachte toename van het verkeer uit. Van die 666 miljoen euro ging er 225 miljoen naar volgens de Rekenkamer te grote installaties, zonder dat de klantenservice verbeterde of er werkgelegenheid werd geschapen. Zo werd de luchthaven van Córdoba uitgebreid om jaarlijks 179 000 passagiers te ontvangen, terwijl er dat in 2013 maar 7 000 waren.

1. Waarom heeft de Commissie geen plannen opgesteld en prognoses gemaakt om het nut van haar investeringen te beoordelen?

2. Hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat de Europese middelen voor de begrotingsperiode 2014-2020 doeltreffend worden ingezet om dergelijke verspilling te voorkomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR
Juridische mededeling