Interpelacje
PDFWORD
17 marca 2015
O-000026/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000026/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Przedmiot: Wykorzystanie funduszy europejskich na lotniska

Z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że dziesiątki milionów euro z funduszy europejskich zainwestowano niepotrzebnie w lotniska. W latach 2000–2013 wydano 666 mln EUR na rozbudowę dwudziestu lotnisk w Hiszpanii, Estonii, Grecji, we Włoszech i w Polsce. Jednak tylko dziesięć z nich wymagało powiększenia. Dziesięć pozostałych nie odnotowało wzrostu ruchu pasażerskiego, który przewidywano na lata 2007–2013. Według Trybunału z kwoty 666 mln EUR, 225 mln wydano na zbyt rozbudowaną infrastrukturę, bez poprawy obsługi pasażerów i bez utworzenia miejsc pracy. Na przykład lotnisko w Kordobie rozbudowano tak, aby mogło przyjąć 179 000 pasażerów rocznie, lecz w roku 2013 obsłużyło ono tylko 7 000 pasażerów.

1. Dlaczego Komisja nie sporządziła planów i prognoz, aby ocenić użyteczność tych inwestycji?

2. Jak Komisja zamierza zapewnić efektywne wykorzystanie funduszy europejskich w okresie programowania budżetowego 2014–2020, aby uniknąć takiego marnotrawstwa?

Oryginalny język pytania: FR
Informacja prawna