Parlamentné otázky
PDFWORD
17. marca 2015
O-000026/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000026/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Vec: Využívanie finančných prostriedkov z európskych fondov na letiskách

Podľa výsledkov auditu Európskeho dvora audítorov bolo niekoľko desiatok miliónov eur z európskych fondov investovaných do letísk zbytočne. V rokoch 2000 až 2013 bolo pridelených na rozvoj 20 letísk v Španielsku, Estónsku, Grécku, Taliansku a Poľsku 666 miliónov eur. Pritom len desať z týchto letísk potrebovalo rozšírenie. Pri ostatných desiatich letiskách nebol v rokoch 2007 až 2013 zaregistrovaný očakávaný nárast objemu dopravy. Zo 666 miliónov eur bolo podľa Dvora audítorov 225 miliónov vynaložených na prehnane veľké vybavenie, a to bez toho, aby sa služby pre používateľov zlepšili alebo aby sa vytvorili pracovné miesta. Napríklad kapacity letiska v Córdobe boli rozšírené na 179 000 cestujúcich ročne, ale v roku 2013 ich bolo obslúžených len 7 000.

1. Prečo Komisia nevykonala plánovanie a prognózovanie s cieľom posúdiť užitočnosť svojich investícií?

2. Ako Komisia zabezpečí efektívne využívanie fondov EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020, aby sa zabránilo takémuto mrhaniu financiami?

Pôvodný jazyk otázky: FR
Právne oznámenie