Parlamentsfrågor
PDFWORD
17 mars 2015
O-000026/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000026/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Marie-Christine Arnautu, Marco Zanni, Marco Affronte, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Ignazio Corrao, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Hans Jansen, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Marco Zullo, Jean-Luc Schaffhauser, Joëlle Mélin, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Florian Philippot, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Marie-Christine Boutonnet, Georg Mayer, Mylène Troszczynski, Bernard Monot, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Louis Aliot, Gianluca Buonanno, Matteo Salvini, Angel Dzhambazki, Vicky Maeijer, Peter Lundgren, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Mario Borghezio, Dominique Martin, Franz Obermayr, Gerolf Annemans, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Olaf Stuger, David Borrelli, Barbara Kappel, Mara Bizzotto, Daniela Aiuto, Marcel de Graaff, Giulia Moi

 Angående: Användning av EU-medel för flygplatser

Enligt en granskning som gjorts av Europeiska revisionsrätten har EU–medel motsvarande tiotals miljoner euro helt onödigt investerats i flygplatser. Mellan 2000 och 2013 betalades 666 miljoner euro ut för att bygga ut 20 flygplatser i Spanien, Estland, Grekland, Italien och Polen. Endast tio av dessa flygplatser behövde emellertid byggas ut. På de tio övriga flygplatserna har trafiken inte ökat enligt de prognoser som gjordes för 2007-2013. Enligt revisionsrätten användes 225 av de 666 miljoner euro till att betala för alltför stora installationer, utan att kundservicen förbättrades eller att arbetstillfällen skapades. Flygplatsen i Cordoba byggdes till exempel ut för att kunna ta emot 179 000 passagerare per år men hade år 2013 endast 7 000 passagerare.

1. Varför utvärderade kommissionen inte huruvida investeringarna behövdes genom planer och prognoser?

2. Hur avser kommissionen att garantera en effektiv användning av EU–medel för programplaneringsperioden 2014-2020, för att undvika ett sådant slöseri?

Frågans originalspråk: FR
Rättsligt meddelande