Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
17. märts 2015
O-000027/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000027/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marie-Christine Boutonnet, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Gerolf Annemans, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Vicky Maeijer, Sylvie Goddyn, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Jalkh, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Harald Vilimsky, Franz Obermayr, Georg Mayer, Barbara Kappel, Bruno Gollnisch, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Nicolas Bay, Edouard Ferrand, Gilles Lebreton, Marcel de Graaff, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Rikke Karlsson, Fredrick Federley, Angel Dzhambazki, Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Joëlle Mélin

 Teema: Teave tarbijatele rituaalselt tapetud loomade liha kohta ja selle märgistamine

Toiduainetööstusega seotud korduvad skandaalid nii Prantsusmaal kui ka teatavates teistes liikmesriikides on esile toonud tõsised puudused nii toodete jälgitavuses kui ka tarbijatele mõeldud märgistuse loetavuses.

Lihatööstuses esinevad sellised puudused seoses rituaalselt tapetud loomade lihaga, mida müüakse tavakauplustes ilma erimärgistuseta.

Komisjon on tunnistanud, et rituaalselt tapetud loomade arv on usuvähemuste vajadusest märkimisväärselt suurem. Euroopa Parlamendi 4. juuli 2012. aasta resolutsiooni (loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 ) punktis 49 juhitakse tähelepanu Euroopa kodanike murele selles küsimuses: „... küsimus sellest, et tarbijaid ei teavitata, kas ostetav liha on pärit uimastuseta tapetud loomalt või mitte, pakub üldsusele suurt huvi nii läbipaistvuse kui ka loomade kannatuste tõttu...”.

1. Mis on saanud hinnangust, mille komisjon pidi enne 2013. aastat andma uimastuseta tapetud loomadelt pärit liha märgistamise kohta?

2. Kas komisjon kavatseb kehtestada rituaalselt tapetud loomade liha usaldusväärse ja selge märgistamise süsteemi?

Keel, milles küsimus esitati: FR
Õigusteave - Privaatsuspoliitika