Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
7. aprill 2015
O-000034/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000034/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Ángela Vallina, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, João Ferreira, Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Younous Omarjee, Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo, Stefan Eck, Emmanouil Glezos, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Lola Sánchez Caldentey, Inês Cristina Zuber, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kostas Chrysogonos, fraktsiooni GUE/NGL nimel

 Teema: piimakvootide lõpp

31. märts 2015 tähistab ELis piimakvootide lõppu. Komisjon lõpetas igasuguse turu ja tootmise reguleerimise, pööramata tähelepanu peatset katastroofi kuulutavatele märkidele. Aastal 2009 põhjustas nn pehme maandumine piimandussektoris väga tõsise ja täiendavaid meetmeid nõudnud kriisi. Selle tulemusena võeti 2012. aastal vastu nn piimanduspakett, mis aga praegusel hetkel ei suuda sektorit tabanud kriisi leevendada. Komisjoni enda 13. juuni 2014. aasta aruandes piimaturu kohta kaheldi selles, kas ELi reguleeriv raamistik suudab kvoodisüsteemi kaotamise järel turu äärmuslike kõikumistega toime tulla.

Novembri seisuga oli tootmine 2014/2015. aasta hooajal kasvanud 4,7% ning olukord maailmaturul oli keeruline, kuna näiteks USA, Austraalia ja Uus-Meremaa olid suurendanud tootmist vastavalt 2,4%, 2,6% ja 4,1%. Nõudlus Hiinas vähenes ja eksport Vene turule on praegu veto tõttu peatunud. Kuivatatud piimapulbri mäed kasvavad. Põllumajandustootjatele makstavad hinnad langevad, kusjuures nende osakaal on riigiti erinev, ületades mõnes riigis 20%. Komisjon väidab aga endiselt, et maailmaturul toimub kasv ning Euroopa põllumehed võivad investeerida ja tootmist suurendada. Komisjoni piimanduspoliitika erastamist järgiva mudeli tulemuseks on EL, kus 15 000 tuhandepealist piimafarmi annavad praegusega võrdsel hulgal toodangut, kuid negatiivsed mõjud töökohtade kadumise, keskkonnakahjude ja lõunapoolseid riike tabavate löökide näol on hoopis suuremad.

Kas komisjon on siinses arutelus mõelnud keskenduda üksnes kriisitõrjevahenditele või soovib ta alustada tõelist, sügavuti minevat arutelu tõelise poliitika käivitamiseks, et Euroopa piimandussektori kriisi ära hoida? Kas komisjon soovib tuua taas Euroopa piimanduspoliitika keskmesse Euroopa turu varustamise ja pakkumist nõudlusega kohandavad tururegulatsiooni meetmed või jätab ta sektori täiesti kaitsetuks, sõltuvaks välismõjudest ja üüratutest hinnakõikumistest?

Kas komisjon hakkab ellu viima kõigi maade põllumehi mõjutavat poliitikat, mis on suunatud Euroopa karjamaadel ja söödal põhinevale tootmisele, ning kohustub propageerima õigust toota, et säilitada piimatootmist ja taastada see paljudes tänaseks hüljatud piirkondades?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave